Skip to content

Πρόγραμμα Παραλλαγῆς Β.Μ.-Parallagi Program

ΔΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ ΕΙΣ Android Tablets/Smartphones: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΩΣ browser ΤΟΝ Firefox Beta. 

Software for Byzantine Music solfege

Programa de solfeo de música bizantina.

Εἰσαγωγή – Introduction

Τό δωρεάν πρόγραμμα BZQ διά Windows εἶναι ἠλεκτρονικόν βοήθημα εἰς τό πῶς νά μάθετε Βυζαντινήν Μουσικήν καί δέν ἀντικαθιστᾶ τόν Διδάσκαλον.  Παίζει τήν βασικήν Παραλλαγήν / Ἁρμονίαν / Μελωδίαν μιᾶς παρτιτούρας. Προφέρει τάς συλλαβάς τῶν φθόγγων μέ ἀνθρωπίνην φωνήν. Ἀναλύει τήν Ποιότητα (π.χ. Πεταστῆς, λαρυγγισμούς, κτλ) ἀπό τίποτε ἕως τήν ἀνωτάτην ἐπιλογήν. Εὑρίσκει ὀρθογραφικά λάθη καί προτείνει διορθώσεις.  Μπορεῖτε νά κατεβάσετε τάς τελευταίας ἐκδόσεις τοῦ προγράμματος  BZQ, τῶν ὁδηγιῶν (Βῆμα-πρός-Βῆμα) καί τῶν διαφόρων παραδειγμάτων. The free BZQ software for Windows is an electronic assistance in how to learn Byzantine Music and it does not subsitute the Teacher. It plays the basic Parallagi(Solfege) / Harmony / Melody of a score. It pronounces the note syllables, with a human voice. It analyzes Quality (e.g. of  Petasti, Flutter, Yodel, etc) from nothing (flat) up to a maximum choice. It finds  orthographical errors and suggests corrections. You may download the latest versions of the BZQ program, the Step-by-Step guide and the examples. Τό BZQ  ἔχει τρέξει ἐπίσης εἰς τά Λειτουργικά συστήματα – BZQ has also run in the Operating Systems: Suse & Ubuntu Linux (+Wine),  Windows 8 (Run Compatibility Troubleshooter),     &  VMware Mac OS + VMware Fusion

Διάγραμμα ροῆς – Flow Chart:

 

BZQ Features  Δυνατότητες  τοῦ BZQΝέον – New

Τό κύριον λογισμικόν πρόγραμμα – The main software program :

Κατέβασμα προγράμματος BZQ –  Download BZQ program:                https://bzquality.wordpress.com/download-bzq/

 

BZQ Portamento  Πῶς νά χρησιμοποιήσητε τό Portamento 

BZQ Portamento English How to use Portamento  

Χωρίς/Without Portamento:

Πλῆρες/Full Portamento:

 

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCCGNmoozye45lxdjkt-Ty5g  Παρουσίασις YouTube ὁλοκληρωμένων λειτουργιῶν τοῦ προγράμματος, κ.τ.λ.  YouTube presentation of some functions of the program, etc. 

Πρόσφατα – Recent : –

Πρωτόκολον BZQ Διατυπώσεως καί Ἐμφανίσεως Ψαλτικοῦ Ὑλικοῦ BZQ Protocol 20141009.pdf

Pandouris 1.1.1  Νέα ἔκδοσις τοῦ Πανδουρίς, μέ ταχεῖαν ἀποθήκευσιν τοῦ ιδίου ἀρχείου πατῶντας τό F6. Κατόπι πατᾶτε πάλιν F6 εἰς τό BZQ διά ταχεῖαν είσαγωγήν. Μπορεῖτε νά καταβάσετε τό Πανδουρίς καί ἀπό ἐδῶ. Ὁδηγίαι διά τό Πανδουρίς δίδονται είς τήν οἰκείαν ἱστοσελίδαν   – http://pandouris.wordpress.com/ New Pandouris version, with fast save of the current .pan file by pressing F6. Then in BZQ, press F6 again for fast import. You can download Pandouris from here too. Instructions for Pandouris are given in its home page http://pandouris.wordpress.com/  

Διαδικασία εὑρέσεως ὀρθογραφικῶν λαθῶν. Παράδειγμα Πανδουρίς (Τό ΜΚ εἶναι παρόμοιον): Procedure for finding orthographic errors. Pandouris example. (MK is similar):

BZQortho 20140506 Greek

BZQ – Pandouris Import Step-by- Step English.pdf This document describes how to play the parallagi of Byz.Music scores written by the Pandouris program

mk3-export-to-BZQΠῶς νά διαβάσετε ἀρχεῖα .ΜΚ3How to read .MK3 files

Ἡ ἔκδοσις BZQ 3.10 ἔχει τήν ἐπί πλέον δυνατότητα νά διαβάζῃ καί νά παίζῃ παραλλαγή ἀρχείων ἐξαγωγῆς .MK3 τοῦ δωρεάν προγράμματος “Μουσικά Κείμενα V 3.0 beta” τοῦ κ. Δημ. Παπαδοπούλου

BZQ Version 3.10 has the additional capability of reading / playing export .MK3 files from the program “Μουσικά Κείμενα” (“Musical Texts”) V 3.0 beta, by Mr. Dimitrios Papadopoulos.

Ἤδη ἡ ἔκδοσις 3.9 ἔχει τήν δυνατότητα (beta) νά παίζῃ παραλλαγήν ἀρχείων .pan τοῦ προγράμματος γραφῆς Β.Μ. “Πανδουρίς” τοῦ κ. Πέτρου Κ. Μουστάκα.

Version 3.9 has the capability (beta) of playing the parallagi of .pan files created by the program “Pandouris”of Mr. Petros K. Moustakas

BZQ – Pandouris Import Step-by- Step Greek Βῆμα-πρός-βῆμα ὁδηγίαι διά τήν χρῆσιν τῶν ἀρχείων pan

pan study EN TAIS LAMPROTISIΠαράδειγμα ἀρκτικῆς μαρτυρίας καί μεταθέσεως κλίμακος – Example of initial martyria and scale transpose

Ἕλξεις καί χρῆσις τοῦ BZQ –  Attractions and use of BZQ

BZQ – Step by Step Greek,   Βῆμα-πρός-Βῆμα, ἔκδοσις 2013-06-28

BZQ – Step by Step,  2013-06-28 English

—-

Παλα ιότερα – Older :

BZQ – QUICK START GUIDEΟΔΗΓΙΑΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ

Παραδείγματα    Examples  ….

 

….

#

43 Comments
 1. Georgios K. MICHALAKIS permalink

  Ἀγαπητὲ Παναγιώτη,
  Ἡ ἐφεύρεσίς σου εἶναι ΙΣΤΟΡΙΚΗ,
  Βοήθειά σου.

  Γεώργιος Κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

  • pskword permalink

   Χάρις εἰς τά ἐποικοδομητικά σχόλια πάντων ὑμῶν:
   https://bzquality.wordpress.com/about/

   Σ΄εὐχαριστῶ Γεώργιε.

  • MICHALAKIS Georgios permalink

   Φίλτατε Παναγιώτη Κατσούλη,

   Ἐὰν μὲν τὰ πολλὰ λόγια εἰσίν φτώχεια, ἡ δὲ ἀναγνώρισις ἐστὶ πλοῦτος ἀμέτρητος…

   Τὸ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ πρόγραμμα BZQ τὸ ὁποῖον ἐφεύρες εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μακροχρόνιας ἀγάπης σου οὐχὶ μόνον πρὸς τὴν ψαλτικὴν καὶ πληροφοριακὴν τέχνην, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν κάθε συνάνθρωπον ὁ ὁποῖος θὰ ἡρεμίζει ἀκροώμενος ΣΩΣΤΗΝ φωνητικὴν μουσικὴν τῆς ὁποῖας ἡ ΜΑΘΗΣΙΣ θὰ διογκοθῇ χάριν εἰς τὴν συμβολήν σου.

   Τὸ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ πρόγραμμα BZQ λύει ὄνειρα καὶ προφητείας τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων, οἱ ὁποῖοι διεμοιράζοντο εἰς Πυθαγοριακοὺς καὶ Ἀριστοξενικοὺς λόγου ἐλλείψεως ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΟΥ μηχανισμοῦ παραγωγῆς ἦχου, ὄπου αἱ διακυμάνσεις ἀνακριβοῦς ἀναπαραγωγῆς διαστημάτων θὰ ἔπρεπε νὰ παραμένουσιν περιορισμένες ἐντὸς τῆς λεπτοτάτης άντιλήψεως διαφορῶν ὄπου παρέχει τὸ ἀνθρώπινον ἀκροαστικὸν σύστημα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον μόνον κάποιοι ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΟΙ ψαλτοδιδάσκαλοι δύνανται νὰ ἐπετύχουν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, ἐν ἀντιθέσει μὲ τὴν ἐφεύρεσίν σου.

   Τὸ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ πρόγραμμα BZQ ἀντικατοπρίζει τὴν ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ και ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ μὲ τὴν ὁποῖαν ὑπέβαλλες εἰς ἔλεγχον ἐν τῇ καθ’ὀδῷ πορεῖαν τὴν ἐφεύρεσίν σου : παρ’ὅλην τὴν ἐπιστημονικήν σου κατάρτησιν, ἐζήτησεις γνώμας, καὶ ἐπέφερες ΑΜΕΣΕΣ μετατροπὲς πρὸς βελτίωσιν του.

   ΑΘΟΡΥΒΩΣ ἔχοντα διανήμει τὰ ἔτη ὀρημώσεώς του, τὸ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ πρόγραμμα BZQ ΣΗΜΑΙΝΕΙ πλέον ὡς ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ σήμαντρον ἐξεγέρσεως καὶ παλιγγενεσίας τῆς ΟΡΘΗΣ ψαλτικῆς τέχνης,ἡ ὁποία εἶναι ΕΠΙΣΤΗΜΗ περιέχουσα ΠΟΛΛΟΥΣ παραμέτρους, ἓν μέρος τὸ ὁποῖον ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ἡ ἐφεύρεσίς σου.

   Ἀγαπητὲ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
   ‘Υπάρχεις κι ἐσὺ ΕΙΣ ἐκ τῶν « Ὁ ἐπιμένον ΕΛΛΗνικᾶ » !
   Τὸ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ πρόγραμμα σου BZQ σίγουρα θὰ τιμήσει ΑΛΛΗ φυλὴ, ἴσως σὲ ἄλλη γενεά.

   Ὡς συμπατριώτης σου, σοῦ εἶμαι πολύ εὐγνώμον, καὶ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ τὴν ΤΕΡΑΣΤΙΑΝ συμβολήν σου, ΠΡΟ τοῦ νὰ μὲ προλάβουν οἱ ΒΑΡΒΑΡΟΙ, καὶ ΠΡΟ τοῦ νὰ σὲ ὑποτιμήσουν οἱ ἙλληνοΒΑΡΒΑΡΙΖΟΝΤΕΣ !

   Ἀεὶ χαῖρε, πολυμήχανε καὶ εὐεργέτα, Παναγιώτη.

   Γεώργιος Κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
   ἱεροψάλτης

 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ permalink

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !!! ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ

  • pskword permalink

   Σᾶς εὐχαριστῶ διά τήν καλωσύνην σας.
   Θά μπορούσατε νά μᾶς πῆτε κάτι ἀπό τήν ἐμπειρίαν σας καί πῶς σᾶς ἐβοήθησε τό BZQ;

 3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ permalink

  ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ , ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΦΤΕΡΑ ΗΤΑΝ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΗΣ Β Μ . ΑΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΗ Η ΧΡΕΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΟ Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΚΑΘΕ ΕΥΤΥΧΙΑ

 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ permalink

  Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 5. Συγχαρητήρια.Τέλειο

 6. Γιώργος Γκλιατης permalink

  Δε μπορω να το εγκαταστησω…

  • pskword permalink

   Βήματα διά τήν Ἐγκατἀστασιν προγράμματος καί χρῆσιν.

   1) ἱστοσελίς https://bzquality.wordpress.com/

   2) κατεβάσετε τό BZQ.zip Τό κύριον λογισμικόν πρόγραμμα – The main software program :

   ἤ κάνετε κλίκ ἐδῶ δίπλα BZQ Version 4.3 2014-03-01

   3) ἀποσυμπιέζετε τό BZQ.zip.

   Τόν φάκελλον BZQ π.χ. στήν ἐπιφάνειαν ἐργασίας (Desktop) κτλ ἤ άκόμη καί σέ στικάκι.

   ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ περαιτέρω ἐγκατάστασις (install) τοῦ BZQ !

   4) Τρέχετε τό πρόγραμμα BZQ πηγαίνοντας στόν φάκελλον SUPPORT καί πατῶντας τό BZQ.exe

   5) Ὅταν ξεκινήσῃ τό BZQ πατῆστε “Βοήθεια” (Ἄνω μέσον-δεξιά)

   Ἀφιερώσατε 5-10 λεπτά νά μελετήσητε ἕως τήν σελίδα 5 τοῦ .pdf

   καί νά ἐκτελέσητε τάς πρῶτας ὁδηγίας/’ασκήσεις.

   Μέ τήν ἡσυχίαν σας διαβᾶστε άργότερα τό ὑπόλοιπον.

   Ἡ άνωτέρω διαδικασία εἶναι ἁπλουστάτη ἀλλά διά ἀκόμη μεγαλυτέραν εύκολίαν σας (δέν εἶναι ἀπαραίτητον)

   μπορεῖτε νά φωνάξετε καί κάποιον γνωστόν νά σᾶς βοηθήσῃ.

   Ἐάν δέν φνωρίζετε σχεδόν τίποτε ἀπό τήν Θεωρίαν τῆς Β.Μ.

   τότε πρέπει πᾶτε στήν ἱστοσελίδα Θεωρία & Ἀσκήσεις-Theory & Exercises

   καί νά κατεβάσετε τό Θεωρία καί Μελωδικές Ἀσκήσεις Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἰ. Γεννατᾶ

   καί νά τό μελετήσετε ἀργά καί τακτικά κάνοντας μελετῶντας καί τάς ἀσκήσεις

   μέ τά ἠχητικά πού περιλαμβάνονται.

   Μή διστάσετε νἀ ἐπικοινωνήσετε διά περισσοτέρας πληροφορίας.

   Μετ΄ἐκτιμήσεως

   • Γιώργος Γκλιατης permalink

    Ευχαριστω πολυ για την βοηθεια

   • panagiotis australia permalink

    sto windows 8.1 katebenei?

    den mporo na to bro paidia

   • pskword permalink

    Κύριε Παναγιώτη,

    ὁ σύνδεσμος (link) εἶναι
    https://spideroak.com/browse/share/bzq/bzq/SpiderOak%20Hive/

    Πρίν τό ἐκτελέσετε στά Windows 8.1
    πατῆστε στό BZQ.exe δεξιό κλίκ καί ἐπιλέξατε “Run as Administrator”.

    Παρακαλῶ ἐπιβεβαιώσατε ὅλα ἐν τάξει.
    Please confirm everything OK.

 7. Παναγιωτης permalink

  Πως θα το εγκαταστήσω;;;

  • pskword permalink

   Παρακαλῶ διαβάσετε τήν σχετικήν ἀπάντησιν (δύο μηνύματα πρίν) πρός τόν κ. Γκλιατην

 8. Dimitris permalink

  Καλημέρα και θερμά συγχαρητήρια!!Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα.Κατεβάζω τον φάκελο τον αποσυμπιέζω αλλά δεν υπάρχει στον φάκελο support το αρχείο BZQ.exe.

  • pskword permalink

   Κύριε Βαρελῆ καλή σας ἡμέρα.

   Κατεβάζετε τό ἀρχεῖον bzq-2014-10-29.zip
   Ἄποσυμπιέζετε δίδοντας ὄνομα τοποθεσία καί ὄνομα φακέλου π.χ. BZQ
   Ἀνοίγετε τόν φάκελον BZQ
   Ἀνοίγετε τόν φάκελον SUPPORT
   Κτυπῆστε τήν ἐπικεφαλίδα Τύπος (Type) 1 ἤ 2 φορές καί θά ἔχετε τήν λίστα τῶν ἀρχείων.

   Τό ἔνατον (9ον) ἀρχεῖον ἀπό τήν κορυφή εἶναι τό BZQ.exe.
   Ὑπάρχει περίπτωσις νά τό βλέπετε ὡς BZQ χωρίς τήν κατάληξιν .exe
   (Αὐτό συμβαίνει ὅταν ἔχετε ἐπιλέξει τέτοιαν ρύθμισιν)
   Τό ἀρχεῖον BZQ.exe ξεχωρίζει μέ τό εἰκονίδιον πεταστῆς μέ ἴσον
   καθώς καί τό μέγεθός του 354 ΚΒ.

   Ἐάν κτυπῆστε δεξιόν κλίκ ἐπιλέξτε νά στείλετε συντόμευσιν (Shortcut) είς τήν Ἐπιφάνειαν ἐργασίας
   ὥστε νά τό τρέχετε εὔκολα.
   Παρακαλῶ ἐπιβεβαιώσατε μέ e-mail λῦσιν τοῦ προβλήματος

   Μετ΄ἐκτιμήσεως
   Π.Κατσούλης

 9. ΒΑΣΙΛΗΣ permalink

  Σας ευχαριστω κ Παναγιωτη
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 10. ΒΑΣΙΛΗΣ permalink

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΑΣ ΦΘΟΡΑΣ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ

 11. panagiotis permalink

  paidia einai akoma dorean I alakse kati?

  mporei o kurios katsoulis na mou stilei tolink na to katebaso?

  • pskword permalink

   Κύριε Παναγιώτη,

   ὁ σύνδεσμος (link) εἶναι
   https://spideroak.com/browse/share/bzq/bzq/SpiderOak%20Hive/

   Πρίν τό ἐκτελέσετε στά Windows 8.1
   πατῆστε στό BZQ.exe δεξιό κλίκ καί ἐπιλέξατε “Run as Administrator”.

   Παρακαλῶ ἐπιβεβαιώσατε ὅλα ἐν τάξει.
   Please confirm everything OK.

 12. panagiotis australia permalink

  OLA OK KURIE KATSOULI SAS EXO STILEI STO IMAIL SAS MPOROUME NA PERASOUME SE AFTO TO PROGGRAMMA TROPARIA SE PARALAGH I MELOS?

 13. panagiotis australia permalink

  EIMAI 64 BIT PAIZEI ROLO?

 14. Δημήτριος Ἰωαννίδης permalink

  Κατεβάζω τό BZG 2015-03-05.zip καί μοῦ βγάζει τό μήνυμα: Ἡ ἐφαρμογή δέν βρέθηκε.
  Μήπως δέν κάνω κάτι καλά;
  Δημήτριος

  • pskword permalink

   1) Εἰς τήν σελίδα: “Πρόγραμμα Παραλλαγῆς Β.Μ.-Parallagi Program”:
   Ἀριστερόν κλίκ εἰς τό:
   BZQ 2015-03-05.zip

   2) Εἰς τήν σελίδα: SpiderOak Hive
   Δεξιόν κλίκ εἰς τό:
   BZQ 2015-03-05.zip

   3) Ἐπιλέξατε:
   Save Link As , ἤ Ἑλληνικά,
   Αποθηκεύστε ὡς

   4) Ἐάν θέλετε ἀλλάξατε ὄνομα τοῦ
   ἀρχείου .zip καί τόπον ἀποθηκεύσεως.

   5) Save (Ἀποθήκευσις)

   6) Πηγαίνετε εἰς τό ἀποθηκευμένον
   ἀρχεῖον .zip

   7) Ἀποσυμπιέσατε τό ἀρχεῖον
   π.χ. δεξιόν κλίκ καί
   Extract All (Ἀποσυμπίεσις ὅλων)

   Παρακαλῶ νά μοῦ ἐπιβεβαιώσητε
   εἰς ποῖον ἐκ τῶν ἄνω βημάτων ἔχετε πρόβλημα.

   • Δημήτριος Ἰωαννίδης permalink

    Στό βῆμα 7 κάνω δεξί κλίκ καί δέν μοῦ βγάζει τήν ἔνδειξη “‘Αποσυμπίεση ὅλων”

   • pskword permalink

    Ὁ Κύριος Ἰωαννἰδης ἔστειλε είς τήν συνέχειαν τήν 8/6/2015
    τό κάτωθι e-mail, ὅτι ἐλύθη τό πρόβλημα:

    Κύριε Κατσούλη, σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν πρόθυμη βοήθειά σας.
    Ἐγκατέστησα τό πρόγραμμα.
    Εἶμαι στό στάδιο τῆς μελέτης.
    Καλό ἀπόγευμα.
    Δημήτριος Ἰωαννίδης

 15. pskword permalink

  Προσωπικόν μήνυμα τοῦ π. Εύσταθίου Μυρωνάκη, 12-11-13, 13:59
  δημοσιεύεται μέ τήν ἄδειάν του:

  Αν σας πω ότι το θεωρώ απίστευτο αλλά όμως αληθινό να εκτελώ από

  κάτω ΓΑ έως άνω άνω ΔΙ δε το περίμενα ούτε στο όνειρο μου και

  μάλιστα μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψιν και το αρνητικό

  κλίμα που δημιουργείται σε ένα μαθητευόμενο ψάλτη. Τι να σας πω το

  BZQ με βοήθησε σε υπέρτατο βαθμό.
  Πρώτα ο Θεός ξεκίνησα να γράφω αρχικά τις ασκήσεις φωνητικής με το

  BZQ μετά πέρασα στην Παρακλητική και σιγά σιγά ξεκίνησα τη Θεία

  Λειτουργία.
  Ως τώρα χρησιμοποιούσα το CHOIR3 και είμαι πολύ ευχαριστημένος αλλά

  τώρα θα έλεγα ότι το CHAR5 είναι το ιδανικό για μένα.
  Σας ευχαριστώ.

  π. Εὐστάθιος Μυρωνάκης
  Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικοδήμου Πυργετοῦ

 16. Reader Luke permalink

  BZQ has been very helpful to me while I learn Byzantine Chant. I’m a complete neophyte and I also don’t speak Greek. Yet because of this program and others, I’ve been able to learn more and more about Byzantine notation. Using the program, and even getting the parralagi has helped reinforce the reading I’ve done and instructional videos I’ve found throughout the internet.

  Pairing this program with Pandouris has also been helpful. I don’t fully understand the theory behind the notation yet. However, combining the two has helped me “hear” what the practice is for certain things, especially since I’m here in America, and have no one to actively teach me in person.

  Thank you very much for this wonderful resource!

 17. Τοπάλτσης Μιχάλης permalink

  Κύριε Κατσούλη Συγχαρητήρια για την δουλειά σας, είναι εξαίρετη.

  • pskword permalink

   Εὐχαριστῶ κύριε Τοπάλτση.
   Θά μέ ὑποχρεώσητε ἐάν μοῦ πῆτε
   1) πῶς / εἰς τί σᾶς ἐβοήθησε περισσότερον τό BZQ
   2) τἰ ἄλλο θἀ θέλατε ἀπό τό BZQ εἰς τό μἐλλον.

 18. Γιώργος permalink

  Γειά σας. Εχω windows 7 Ultimate Greek και δεν μπορώ να κάνω set up το πρόγραμμα. Τι να κάνω;;

 19. Giokarv permalink

  Κύριε Κατσούλη . Δεν θα μπορούσα να πω κάτι άλλο πέραν από ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά αυτού του εξαιρετικού προγράμματος και φυσικά ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ σε εσάς για την έμπνευση σας !!!!

  • Giokarv permalink

   Σας ευχαριστώ και για την τεχνική υποστήριξη όσον αφορά το πρόβλημα που είχα με την εγκατάσταση.

  • pskword permalink

   Εὐχαριστῶ κύριε Καρβέλα διά τά εὐγενῆ σχόλιά σας. Ἐπειδή εἶσθε Καθηγητής Β.Μ. ἐλπίζω κάποτε νά μᾶς πῆτε λεπτομερέστερα διά τήν ἐμπειρία σας μέ τό BZQ καί τί θά ἐτονίζατε πρός τούς μελλοντικούς χρῆστες του.

 20. pskword permalink

  On 24-Apr-20 10:29 PM, Gheorghe Obogeanu wrote:

  Christ is Risen!

  Thank you for your answer, dear Mr. P.Katsoulis. Now, I have installed bzq and I try to learn it. Yes, if it helps your community I am glad you want to publish my question in the bzq page. Keep up the good work!

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  În joi, 23 apr. 2020 la 12:47, P.Katsoulis a scris:

  Dear Mr. Obogeanu,

  Thank you for your useful question.

  You probably have an older version of BZQ.

  Please follow these steps to download the latest BZQ version which also solves your problem:

  1) Go to address: https://yadi.sk/d/GXlUXRpc3Fm9Rc

  2) Single-click (i.e. select) folder “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BZQ PROGRAM”

  3) Click on “Download”

  4) There is no Install: Simply copy the BZQ folder on your Hard Disk or even/also on a USB-Stick and run BZQ.exe from there.

  (BZQ.exe is in sub-folder “SUPPORT”)

  5) Please confirm everything is now in order.

  6) You can now write European (solfege) scores in BZQ, try this example line (copy paste):

  [SOL] 4d r m r m f 2S 4S S L S f m 2r 4r m f m f S 2L 4T L S f m r 1d

  To hear solfege (do re mi…), you must download and use the voice named SOLFEGE.

  P.S.

  If you don’t mind, I’ll publish these useful messages in the BZQ web page too.

  Congratulations for you YouTube Channel and the scores (partitures).

  Christ is Risen!

  ___________________________________________________________________________________________________________

  On 22-Apr-20 10:03 PM, Gheorghe Obogeanu wrote:
  > Hi! My name is Gheorghe Obogeanu, from Romania, and I manage the youtube canal with the same name. Congratulations to bzq. I wish to use the bzq but always I receive the message **Component *comdlg32.ocx* or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid**. What should I do? Many thanks!

 21. Φάβιος Ευάγγελος permalink

  Κύριε Παναγιώτη έχετε πολλά συγχαρητήρια για την δουλειά σας, σας ευχαριστώ για την προσφορά σας!

 22. Γεωργίος permalink

  Χαίρετε, μια ερώτηση , το ΒΖQ τρέχει στα win10, διότι βγάζει ένα λάθος , για ένα αρχείο που λείπει η έχει λάθος comdlg32.ocx, το οποίο όμως υπάρχει στα αρχεία ούτε είναι λάθος. Ευχαριστώ

  • pskword permalink

   1) Σιγουρευθῆτε ὃτι τὀ ἀρχεῖον comdlg32.ocx εἶναι εἰς τόν ΙΔΙΟΝ φάκελον ὃπου εἶναι καί τό BZQ.exe
   2) Εἰς τά Windows 10 ἐκτελεῖτε τό BZQ μέ δεξιό κλίκ εἰς τό BZQ.exe καί ἐπιλέγετε “Run as administrator” (Ἐκτέλεση ὡς διαχειριστής)
   3) Παρακαλῶ κάνετε τά ἀνωτέρω καί ἐπιβεβαιώσατέ μου ὃτι ἐλύθη τό πρόβλημα.

 23. Κωνσταντίνος permalink

  Δυστυχώς το πρόγραμμά σας στους νέους υπολογιστές των 64 bit δεν λειτουργεί. Είναι μόνο για συστήματα των 32 bit….

  • pskword permalink

   Κύριε Κωνσταντῖνε, εὐχαριστῶ διά τό μήνυμά σας. Μέχρις στιγμῆς δέν ἒχει ἀνεφερθῆ οὒτε μἰα φορά ὃτι δέν ἐλειτούργησε τό πρόγραμμα σέ ὑπολογιστές 64bit. Παρακαλῶ κάνετε τά κάτωθι:
   1) Πατῆστε στό BZQ.exe ΔΕΞΙ πλῆκτρο καί ἐπιλέξατε “Run As Administrator” (ἐκτέλεσις ὡς Διαχειριστής).
   2) Γράψτε μου λεπτομερῶς ὃτι πρόβλημα συμβῆ, μηνύματα κτλ
   3) Γράψτε μου ἀκριβῶς τόν τύπον Η/Υ, Λειτουργικό (πχ Win 10) κτλ,

Ποία εἶναι ἡ γνώμη σας ; - What is your opinion? - ¿Cuál es su opinión? - Wat is uw mening? - Was ist Ihre Meinung?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: