Skip to content

Βοήθεια

ΔΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ ΕΙΣ Android Tablets/Smartphones: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΩΣ browser ΤΟΝ Firefox Beta.

 

Τό πλῆρες μετά σχημάτων καί ἐνημερωμένον κείμενον τῆς βοηθείας περιλαμβάνεται είς τό bzq-step-by-step.pdf είς τήν σελίδα https://bzquality.wordpress.com/

 

BZQ – Βῆμα πρός Βῆμα                               28η Ἰουνίου 2013

 

Σημείωσις: Λόγω τῆς καινοτομίας τοῦ λογισμικοῦ τούτου ὑπάρχουν συχνά σχόλια ἐκ τῶν χρηστῶν τά ὁποῖα ὁδηγοῦν εἰς συνεχεῖς βελτιώσεις καί προσθῆκας. Παροτρύνεσθε νά κατεβάζετε νέας ἐκδόσεις (τοῦ προγράμματος καί τῶν ὁδηγιῶν) ὅταν σᾶς εἶναι εὔκολον.

 

Προσθῆκαι καί βελτιώσεις  τῆς ἐκδόσεως 3.6 (ἀπό 5ης Ἀπριλίου 2013):

8β        Ἀντήχησις

20        ἀντιμετώπισις προβλημάτων (Τό ἀρχεῖον .wav δέν παίζει μέ τό VLC)

 

Προσθῆκαι καί βελτιώσεις  τῆς ἐκδόσεως 3.3 (ἀπό 1ης Μαρτίου 2013):

8α       Ρύθμισις τῆς ἐντάσεως τοῦ ἰσοκρατήματος.

11α     Διαίρεσις Ὀκτάβας. Ὁ χρήστης δύναται νά ὁρίση π.χ. 53, 68, 1200(cents).

            Ὁρισμός ἰδίας κλίμακος μέ  κλάσματα, μόρια ἤ cents

11β      Φιλικώτερος ἀποδοτικώτερος τρόπος εἰσαγωγῆς κλίμακος.

11γ      Ἀποθήκευσις καί ἄνοιγμα κλίμακος

11δ      Ἐμφάνισις πραγματικῶν διαστημάτων τοῦ μέλους

 

Προσθῆκαι καί βελτιώσεις  τῆς ἐκδόσεως 3.2 (ἀπό 23ης Φεβρουαρίου 2013):

1          Λειτουργία εἰς Windows 8, Linux καί Mac OS

10α     Μενού ἐπιλογῆς φωνῶν, μεταξύ ἄλλων καί μικρῶν χορωδιῶν π.χ. 2-3 ἀτόμων

            καθώς καί ὀργάνου τσέλο τό ὁποῖον ἔχει ἀπόλυτον ἀκρίβειαν συχνοτήτων.

10β      Εὐκολωτέρα κωδικοποίησις μέλους τῆ βοηθεία ὑδατογραφήματος (Watermark)

12α     Συνοπτικός πίναξ λοιπῶν χαρακτήρων καί συμβόλων

14        Ἐπιπρόσθετοι κλίμακες

20        Ἀντιμετώπισις προβλημάτων

 

 

 

1

Εἰσαγωγή

 

Εἶναι γνωστόν ὂτι μετά τήν Ὀρθόδοξον πίστιν μας, τά πολυτιμώτερα στοιχεῖα τῆς Παραδόσεώς μας εἶναι ἡ Γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου καί ἡ Βυζαντινή Μουσική.

Τό BZQ εἶναι δωρεάν λογισμικόν τό ὁποῖον ἒχει ὡς σκοπόν νά βοηθήση τόν μαθητήν  τῆς Βυζ.Μουσικῆς εἰς τήν κατ΄ἰδίαν μελέτην καί ἐξάσκησιν. Ὁ Καθηγητής Β.Μ. δέν ἀντικαθίσταται ὑπό τοῦ προγράμματος BZQ, ἀντιθέτως εἶναι ἀπαραίτητος διά νά κατευθύνη τόν Μαθητήν πότε νά χρησιμοποιῆ τό πρόγραμμα καί πῶς νά τό ρυθμίζη διά νά ἒχη τό καλύτερον ἀποτέλεσμα.

Τό BZQ δύναται ἐπίσης νά χρησιμοποιηθῆ ὑπό πεπειραμένων ψαλτῶν ὃταν π.χ. πειραματίζονται μέ διάφορα διαστήματα ἢ ὃταν γράφουν βιβλία.

Τό BZQ διαβάζει ἀρχεῖα κειμένου (συνήθως μέ τήν κατάληξιν .bzq) περιέχοντα κωδικοποιημένην σημειογραφίαν (παρτιτούρα) καί ἀκολούφως δημιουργεῖ παραλλαγήν βάσει ἠχογραφημένης ἀνθρωπίνης φωνῆς καί τήν ἀποθηκεύει εἰς ἀρχεῖα ἢχου, τύπου .wav.

Ἡ δημιουργουμένη παραλλαγή περιλαμβάνει ποιοτικήν ἀνάλυσιν (π.χ. πεταστῆς κτλ).

Ἡ κωδικοποίησις γίνεται τῆ βοηθείᾳ  ἁπλῶν γραμμάτων καί ἂλλων χαρακτήρων, ὃσον τό δυνατόν μνημονικῶν, δηλαδή ὁμοιαζόντων πρός τά βυζαντινά σύμβολα διά νά ἀπομνημονεύωνται εὐκόλως. (Π.χ. ἡ Πεταστή τό U καί ἡ Βαρεῖα εῖναι \ ).

Προϋπόθεσις διά τήν σωστήν χρῆσιν τοῦ BZQ εἶναι ἡ γνῶσις τῆς Θεωρίας τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Τό δωρεάν πρόγραμμα BZQ λειτουργεῖ εἰς τά MS Windows XP ἢ 7 καί 8 ἢ μέσω Wine virtual Windows machines εἰς LinuxMac.

Τά δημιουργούμενα ἀρχεῖα (τύπου .wav) δύνανται νά μετατραποῦν εἰς  .mp3 ἢ νά ἐγγραφοῦν εἰς μουσικόν (Audio) CD.

Τά κατωτέρω περιγράφουν ἐν λεπτομερεία πῶς νά κάμετε ἓνα -ἓνα βῆμα εἰς τήν χρῆσιν τοῦ BZQ.

Μερικά βήματα (π.χ. συμπιεσμένα ἀρχεῖα) ἲσως δέν σᾶς ἀφοροῦν καί μπορεῖτε νά τά παραλείψετε.

Μετά τήν πρώτην ἀνάγνωσιν καί ἀφομοίωσιν, θά χρειάζεσθε τό παρόν δι’ ὑπενθύμισιν ὡρισμένων λεπτομερειῶν.

 

2

Ἀπόκτησις τοῦ BZQ

 

Τό BZQ διά MS Windows προσφέρεται δωρεάν “ὡς ἒχει“ ἐκ τῆς ἱστοσελίδος τῆς ἀναφερομένης εἰς τό τέλος τοῦ παρόντος. Ἐπίσης δύναται νά διανεμηθῆ ἐλευθέρως μέσω email, CDUSBStick

3
Unzipping

 

Ἐάν ἒχετε λάβει τόν (ἁπλοῦν, ἀποσυμπιεσμένον) φάκελον BZQ π.χ. εἰς CD ἢ USB-Stick, τότε άγνοῆστε τήν παροῦσαν παράγραφον καί πηγαίνετε εἰς τήν ἑπομένην.

 

Ἐάν ἒχετε λάβει  τό BZQ ὠς ἀρχεῖον συμπιεσμένον τὐπου .zip πατῆστε δεξί κλίκ ἐπί τοῦ ἀρχείοπυ BZQ.zip καί ἀκολουθῆστε τίς ὁδηγίες τῶν Windows XP (παρόμοιες εἰς Windows 7 ):

Open with: (Ἂνοιγμα μέ)

Compressed (zipped) Folder (συμπιεσμένος φάκελος)

Select the file BZQ.zip (Ἐπιλέξατε τό ἀρχεῖον BZQ.zip)

File     (ἀρχεῖον)

Extract All (Ἀποσυμπιέστε ὂλα)

Next    (ἑπόμενον)

Browse           (ψάξατε)

Select the disk and/or folder, eg. Desktop, or C: etc (*)

(Ἐπιλέξατε δίσκον,φάκελον, π.χ. Desktop, ἢ C: κ.ἂ.

OK

Next    (ἑπόμενον)

Finish (Τέλος)

 

(*) Ὁ ἀποσυμπιεσμένος φάκελος ἒχει τώρα ἀποθηκευθῆ εἰς τήν θέσιν πού ἐπιλέξατε. 

 

4
Ἀποθήκευσις εἰς τόν Σκληρόν Δίσκον ἢ USB-Stick

 

Ἐπιτρέπεται νά ἀποθηκεύσητε τόν ἀποσυμπιεσθέντα φάκελον  BZQ , μέσω Ἀντιγραφῆς/’Επικολλήσεως εἰς τόν δίσκον τοῦ Ὑπολογιστοῦ ἢ εἰς φορητόν USBStick τό ὁποῖον δύναται νά χρησιμοποιῆται εἰς ἂλλους Ὑπολογιστάς ὃταν π.χ. ταξιδεύετε.

 

5

Ἓνα βλέμμα στόν φάκελον BZQ.

 

Κάμετε διπλό-κλίκ εἰς τόν φάκελον BZQ.

Ὁ κάτωθι κατάλογος ἐμφανίζεται:

 

EXAMPLES                          φάκελος περιέχων παραδείγματα χρήσεως  τοῦ BZQ.

SUPPORT                             φάκελος περιέχων τό πρόγραμμα BZQ.exe καί βοηθητικά ἀρχεῖα. Δέν πρέπει  νά μεταβάλετε τόν φάκελον ἢ τά περιεχόμενα.

USER                                     φάκελος κενός διά νά ἀποθηκέυσητε τά ἀρχεῖα σας. Ἲσως θέλετε νά τόν μετονομάσητε π.χ. ΙΩΑΝΝΗΣ.

BZQStep by Step Greek.pdf    Τό παρόν ἒγγραφον.     Συμβουλευθῆτε το!

BZQStep by Step.pdf     Τό ἴδιον ἒγγραφον εἰς τήν Ἀγγλικήν.

 

VLC 2-0-1 download from VideoLAN org         συντόμευσις Ἲντερνετ διά τήν ἐγκατάστασιν τῆς τελευταίας ἐκδόσεως τοῦ προγράμματος VLC.

vlc-2.0.1-win32.exe              Τό ἀρχεῖον τοῦτο συμπεριλαμβάνεται εἰς ἐπεκτεταμένην διανομήν τοῦ προγράμματος π.χ. εἰς CD. Ἂνευ συνδέσως είς τό Διαδίκτυον (Ἲντερνετ) ἐκτελεῖτε τό παρόν ἀρχεῖον διά τήν ἐγκατάστασιν τῆς συγκεκριμμένης ἐκδόσεως τοῦ VLC.

 

6
Ἐναλλακτική ἐγκατάστασις τοῦ VLC

 

Τά αὐτομάτως τά ὑπό τοῦ BZQ δημιουργούμενα ἀρχεῖα ἢχου τύπου .wav, συνήθως παίζουν εἰς  τό προεπειλεγμένον (default) πρόγραμμα ἤχου.  Ἐναλλακτικῶς δύνασθε νά ἐγκαταστήσητε τό εὑρέως γνωστόν VLC.

Τό VLC θά χρησιμοποιῆται αὐτομάτως ἐάν ἐπιλεγῆ ἤ ἐάν ἐχει ἐγκατασταθῆ εἰς τήν προεπειλεγμένην θέσιν του :

C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe

Διά νά ἐγκαταστήσητε τό VLC, ἀνοίξατε τόν φάκελον BZQ καί ἐκτελέσατε τό ἀρχεῖον καί ἑπομένως τρόπον ἐγκαταστάσεως ἀπό τό Διαδίκτυον ἀπό τό CD.

Τά ἀντίστοιχα ἀρχεῖα ἐπεξηγοῦνται εἰς τήν προηγουμένην παράγραφον.

Ἐπίσης μπορεῖτε ἀπό τό Word νά χρησιμοποιήσητε τόν κάτωθι σύνδεσμον:

http://vlc-media-player.en.softonic.com/download

 

7
Ἐκτέλεσις τοῦ BZQ διά πρώτην φοράν

 

Ἀφοῦ ἀποσυμπιέσατε καί ἀποθηκεύσατε τόν φάκελον BZQ καί ἒχει ἐγκατασταθῆ τό VLC, δύνασθε νά ἐκτελέσητε τό πρόγραμμα BZQ ὡς ἀκολούθως.

Ἀνοίξατε τόν φάκελον BZQ.

Ἀνοίξατε τόν (ὑπο-)φάκελον SUPPORT

Δεξί-κλίκ εἰς τό ἀρχεῖον BZQ.exe

Send To (Ἀποστείλατε πρός)

Desktop (create shortcut) (Ἐπιφάνεια ἐργασίας, δημιουργία συντομεύσεως)

Go to the Desktop (Πηγαίνετε στήν Ἐπιφάνεια ἐργασίας)

Διπλό-κλίκ στό BZQ.exe (στήν συντόμευσι πού μόλις ἐδημιουργήσατε)

Τό  πρόγραμμα BZQ ἀνοίγει.

Τό μεγάλο λευκόν πλαίσιον κειμένου περιέχει παράδειγμα κωδικοποιημένης παραλλαγῆς π.χ.

 

2s 100x   VZ =D  K -D -D  -b    g /”    g    -D

 

Πατῆστε τό κομβίον «Δημιουργία Ἀρχείου .wav»

Δεξιά τοῦ κομβίου τούτου ἐμφανίζεται ἡ πληροφορία ἐντός περίπου πόσων δευτερολέπτων θά δημιουργηθῆ τό ἀρχεῖον ἢχου .wav.  Ὁ ἀκριβής χρόνος ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ μεγέθους τῆς παραλλάγῆς καί ἐκ τῆς ταχύτητος τοῦ Ὑπολογιστοῦ.

Διά νά ἒχετε σχεδόν ἂμεσον ἀνταπόκρισιν καλόν εἶναι

–                      νά χρησιμοποιῆτε ταχύν Ὑπολογιστήν

–                      νά δημιουργῆτε ἀρχεῖον .wav διά τό τμῆμα ἐκεῖνο τῆς παραλλαγῆς ὃπου θέλετε νά ἐλέξετε ἀμέσως. Δύνασθε νά ἀπομωνώνετε τμήματα τῆς παραλλαγῆς  ἐντός ἀγκυλῶν π.χ :                      2s 100x   VZ =D  KDD  –b   [ g /”    g    –D ]

 

Ὃταν τό ἀρχεῖον ἢχου δημιουργηθῆ,  ἀνοίγει τό VLC αὐτομάτως καί ἀκοῦτε τήν δημιουργηθεῖσαν παραλαγήν.

Μπορεῖτε νά παίξετε πάλιν (replay) τήν παραλλαγήν μέ τό VLC, νά τήν ἀποθηκεύσητε μέ κατάλληλον ὂνομα, νά τήν μετατρέψητε εἰς .mp3, νά τήν ἐγγράψητε εἰς CD μουσικῆς κτλ. Πειραματισθῆτε μέ τό VLC διά νά τό μάθετε.

Κλεῖστε τό VLC.

Πατῆστε τό κομβίον Exit διά νά κλείση το πρόγραμμα BZQ.

 

8
Ἡ πρώτη σας Ἂσκησις

 

Ἀνοίξατε τό BZQ

Πατῆστε μέ τό ποντίκι ἐντός τοῦ μεγάλου λευκοῦ πλαισίου κειμένου (text box)

Μέ τό ποντίκι, ἐπιλέξατε ὃλον τό κείμενον ἐντός τοῦ πλαισίου.

Πατῆστε τό πλῆκτρον  “Delete”.

Τό λευκόν πλαίσιον εἶναι τώρα κενόν.

Τώρα πληκτρολογῆστε ἐντός τοῦ πλαισίου τό κάτωθι κείμενον

(δέν ἐνδιαφέρει πόσα κενά διαστήματε ἀφήνετε ἀνάμεσα):

ν   π   β γ   Δ Κ    Δ               ἢ μέ Λατινικά διά χρῆστες τοῦ ἐξωτερικοῦ:

n   p b   g D K  D

 

Πατῆστε τό κομβίον «Δημιουργία Ἀρχείου .wav»

 

Μετά ὀλίγα δευτερόλεπτα ἀκοῦτε τούς ἀντιστοίχους φθόγγους (νότες) νά παίζωνται:

 

«Νηηη Πααα Βου Γααα Διιι Κεεε Διιι»

 

Τώρα θά ἀλλάξωμεν τήν χρονικήν ἀγωγήν εἰς 100 χρόνους (κτύπους) ἀνά λεπτόν.

 

Εἰς τήν ἀρχήν τοῦ κειμένου προσθέτομεν :

 

100x

 

καί τό συνολικόν κείμενον γίνεται:

100x  n   p b   g D K D

 

Διά μεγαλυτέραν εὐκρίνειαν χωρίζομεν τό κείμενον είς δύο σειράς:

 

100x 

n   p b   g D K D

 

τώρα,

Προσθέσατε            –           πρό τοῦ K

καί                              ..          πρό τοῦ τελευταίου D

 

Ἡ κωδικοποιημένη παραλλαγή γίνεται:

 

100x 

n   p b   g D -K ..D

 

Δημιουργήσατε ἀρχεῖον .wav ὡς προηγουμένως.

 

Θά ἀκούσητε ὃτι ὁ χαρακτήρ  “-“ ηὒξησε τόν χρόνον κατά ἓναν κτύπον

Καί τό “..”  κατά δύο κτύπους.

 

Εἰς τήν συνέχειαν θά εἰσάγωμεν μίαν Πεταστήν (ἀγγλιστί FLUTTER, ἐξ οὗ καί τό γράμμα U καί ἐπίσης ὁμοιάζον πρός τό σχῆμα τῆς πεταστῆς).

Γράφομεν λοιπόν πρό τοῦ Κ:

 

100x 

n   p b   g D -UK ..D

 

Εἰς τό πεδίον «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Q»  εἰσάγετε τόν ἀριθμόν 8.

 

Πατῆστε «Δημιουργία.. .wav».

Μπορεῖτε τώρα νά ἀκούσητε τήν δυνατήν πεταστή εἰς τόν φθόγγον Κε.

Ἀλλάξατε τώρα τήν Ποιοτικήν Ἀνάλυσιν είς 4.

Πατῆστε «Δημιουργία.. .wav».

Τό ἂκουσμα εἶναι τώρα καλύτερον.

 

Ἓως ἐδῶ δέν εἲχαμε προσδιορίσει εἶδος μουσικῆς κλίμακος καί τό BZQ

καί ἐχρησιμοποιήθη ἡ προεπιλεγμένη (default) διατονική κλῖμαξ.

Τώρα θά ὁρίσωμε τήν μαλακήν χρωματικήν κλίμακα τοῦ 2ου ἢχου.

Πρός τοῦτο, γράφομεν (πρό τῶν φθόγγων) τόν κώδικα  2S  (ἐκ τοῦ Ἀγγλικοῦ  2nd Scale).

Τέλος, προσθέτομεν τό ἰσοκράτημα Δι μέ τόν κώδικα =Δ   ἢ =D  .

(Βλέπετε τήν μνημονικήν εὐκολίαν, =Δ διαβάζεται «ἲσον Δι» ):

 

100x      2S   =D

n   p b   g D -UK ..D

 

Πατῆστε «Δημιουργία.. .wav».

Θά ἀκούσητε τήν διαφοράν, ὁ Κε ἒγινε χαμηλώτερος, χρωματικός.

Τό ἰσοκράτημα Δι ἀκούεται ἐπίσης.

 

Τώρα θά ἀλλάξωμεν τήν κλίμακα εἰς τόν ἦχον Πλ.β’

διά τοῦ κωδικοῦ 6S:

 

100x      6S     

n   p b   g D -UK ..D

 

καί τό ἐκτελοῦμεν παρομοίως.

 

Ἐν τέλει θά μειώσωμεν τήν τονικότητα κατά 12 μόρια

Διά τοῦ κώδικος -12%  , δηλαδή:

 

100x      6S   -12%

n   p b   g D -UK ..D

 

Ὃταν τό ἐκτελέσητε θά ἀκούσητε τήν Παραλλαγήν κατά 12 μόρια χαμηλωτέραν.

Ὃταν ἒχετε τελειώσει κλεῖστε τό BZQ,

ἐπίσης κλεῖστε ὂσα παράθυρα τοῦ VLC ἒχουν ἀνοίξει.

 

Ἔντασις τοῦ ἰσοκρατήματος

 

Καθορίζεται ἐντός τοῦ κειμένου ὑπό ἑνός ἀριθμοῦ (0 ἕως 9) καί τῆς ἐντολῆς [=].

Παράδειγμα:

Ἐάν εἰς τήν προηγουμένην ἄσκησιν θέλετε χαμηλόν ἰσοκράτημα 3, προσθέσατε εἰς τήν ἀρχήν τό κάτωθι:

3 [=]

Ἐάν ὑπάρχουν περισσότεραι ἐντολαί [=] τότε ὑπερισχύει ἡ τελευταία.

Ἐάν δέν ὑπάρχει ἡ ἐντολή [=] εἰς τό κείμενον, τότε ἐφαρμόζεται ἡ τιμή τοῦ πεδίου “ΕΝΤΑΣΙΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ”  ἤ “Ison Intensity“.

 

 

Ἀντήχησις

 

Μία ἁπλῆ ἀντήχησις (Reverb) δύναται νά συμπεριληφθῆ εἰς τό δημιουργούμενον ἀρχεῖον .wav διά τῆς εἰσαγωγῆς ἑνός ἀριθμοῦ (0 ἕως 9) εἰς τό πεδίον:

“ΑΝΤΗΧΗΣΙΣ R:  ( 0 – 9 μέτρα)”

 

Ἡ δημιουργουμένη ἀντήχησις ἀντιστοιχεῖ πρός μέσην ἀπόστασιν τοίχου 0 ἕως 9 μέτρα.

 

9
Χρῆσις τῶν ἑτοίμων παραδειγμάτων

 

Ἀνοίξατε τό BZQ

Πατῆστε τό κομβίον “BZQ file” εἰς τήν ἂνω ἀριστεράν γωνίαν.

Open BZQ file

Look in:  φάκελος EXAMPLES

File name:     ἐπιλέξατε π.χ.  BZQ.Agios_O_Theos.BZQ

Open

Τό ἑπόμενον κείμενον ἐμφανίζεται εἰς τό πλαίσιον κωδικοποιημένου κειμένου:

 

      2s             100x

      VZ =D  K -D -D   -b   g /”    g    -D  

 

Συγχρόνως ἀνοίγει παράθυρον μέ τήν φωτογραφίαν τῆς εἰκόνος τοῦ μουσικοῦ κειμένου (ἐφ΄ ὂσον ὑπάρχη).

Δημιουργήσατε .wav

Καί μετακινῆσθε τήν φωτογραφίαν ὣστε νά βλέπετε τό μουσικόν κείμενον ὃσην ὣραν παίζεται ἡ δημιουργηθεῖσα Παραλλαγή.

 

Πειραματισθῆτε μέ ἀλλαγήν χρόνου, ποιότητος, τονικότητος.

 

Δεῖτε ἐπίσης τήν σημείωσιν: Μέθοδος Κωδικοποιήσεως.

 

Ἐν τέλει κλεῖστε BZQ, VLC καί φωτογραφίαν.

 

10
Δημιουργία τῆς ἰδικῆς σας Παραλλαγῆς

 

Μετά τήν πεῖρα πού ἐπεκτήσατε ἀπό τά προηγούμενα, μπορεῖτε τώρα νά κωδικοποιήσητε τήν ἰδικήν σας παραλλαγή. Ἐάν εἶσθε ἀρχάριος εἰς τήν Βυζ. Μουσικήν ἲσως χρειάζεσθε ὁλόκληρον τήν παραλλαγήν ἑνός μικροῦ καί ἁπλοῦ ὓμνου. Ἐάν εἶσθε προχωρημένος ἲσως χρειάζεσθε νά δοκιμάσητε ἓνα μικρόν καί δύσκολον τμῆμα ἑνός μεγάλου μαθήματος.

Ἐάν τό μουσικόν κείμενον εἶναι μεγάλο, εἶναι καλή ἰδέα νά ἀριθμήσητε ἑκάστην σειράν:

Eἰς τό πρωτότυπον γράφετε εἰς τό ἀριστερόν περιθώριον τόν ἀριθμόν τῆς σειρᾶς 1, 2 κτλ.

Εἰς τό κωδικοποιημένον κείμενον BZQ γράφετε εἰς τήν ἀρχήν ἑκάστης σειρᾶς τόν ἀντίστοιχον  ἀριθμόν, ἀλλά πρέπει νά εἶναι ἐντός ἀγκυλῶν, π.χ.

[1]

[2]

κτλ

Ἡ ἀρίθμησις τῶν σειρῶν θά σᾶς διευκολύνη νά ἐντοπίσητε πιθανά λάθη.

 

Ὃταν ἀποφασίσητε νά μελετήσητε ἓνα μάθημα μέ τήν βοήθειαν τοῦ BZQ, εἶναι καλή ἰδέα νά σκανάρετε (σαρώσητε)  τό πρωτότυπον   ἢ νά τό φωτογραφήσητε μέ ψηφιακήν μηχανήν.  Τοῦτο θά σᾶς διευκολύνη νά κάμετε τήν κωδικοποίησιν ταχύτερον.

 

Βεβαίως πρέπει νά σεβασθῆτε τά πνευματικά δικαιώματα ἐάν θέλετε νά διανείμετε τήν φωτογραφίαν τοῦ πρωτοτύπου.

 

Εἰς τήν συνέχειαν πρέπει νά  ἀποθηκεύσητε τήν φωτογραφίαν ὡς ἀρχεῖον τύπου .jpg μέ κατάλληλον ὀνομασίαν π.χ. Kyrie.JPG

 

Ἀνοίξατε τό BZQ μέ διπλό-κλίκ εἰς τήν συντόμευσιν τήν ὁποίαν ἐδημιουργήσατε προηγουμένως (βῆμα 7 άνωτέρω).

 

Πατῆστε τό «BZQ file»  (ἂνω ἀριστερά)

Πατῆστε «New BZQ file»

Εἰς τό πλαίσιον κειμένου ἐμφανίζονται ἀριθμοί σειρῶν ἐντός ἀγκυλῶν π.χ.

[1]

[2]

[3]   κτλ.

Οἱ ἀριθμοί αὐτοί ἐντός ἀγκυλῶν δέν ἐπειρεάζουν τήν παραλλαγήν καί βοηθοῦν νά διακρίνωμε ἑκάστην σειράν.

 

Τώρα πρέπει νά ἀποθηκεύσητε αὐτό τό νέον κείμενον μέ  ὀνομασίαν ἀντίστοιχον τῆς φωτογραφίας. Δηλαδή πρέπει νά ἒχη τό ἰδιον βασικόν ὂνομα (π.χ. Kyrie) καί τήν κατάληξιν .BZQ, ἑπομένως Kyrie.BZQ

Διά νά τό ἀποθηκεύσητε πατῆστε τά κάτωθι:

 

BZQ file (ἂνω ἀριστερά)

Save BZQ As:           ἐπιλἐξατε τόν φάκελλόν σας π.χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Πληκτολογῆστε τό ἲδιον βασικόν ὂνομα π.χ. Kyrie

(τό ὑπόλοιπον .BZQ θά προστεθῆ αὐτομάτως)

 

Save

 

Τώρα ἀνοίξατε πάλιν τό ἀρχεῖον Kyrie.BZQ, δηλαδή πατῆστε

BZQ file

Open BZQ file

Φάκελος  ΙΩΑΝΝΗΣ

ἐπιλέξατε ἀρχεῖον  Kyrie.BZQ

Open

 

Αὐτομάτως ἀνοίγει φωτογραφία Kyrie.JPG.

 

Τώρα πρέπει νά σύρετε καί νά προσαρμόσητε τό μέγεθος τῶν δύο παραθύρων (BZQ καί φωτογραφίας) οὓτως ὣστε νά βλέπετε μίαν σειράν τοῦ πρωτοτύπου κάτωθεν τῆς ἀντιστοίχου σειρᾶς τοῦ πλαισίου τοῦ BZQ.

Ἀκολούθως μπορεῖτε μέ εὐκολίαν νά βλέπετε το πρωτότυπον καί νά κωδικοποιῆτε ἂνωθεν ἑκάστου χαρακτῆρος τῆς Βυζ.Μουσικῆς, π.χ.:

 

 

 

Καθώς μεταφράζετε ἑκάστην σειράν τοῦ μουσικοῦ κειμένου ἲσως θέλετε κάθε τόσο νά τό ἀποθηκεύετε καί νά ἀκοῦτε τήν παραλλαγήν (Δημιουργία .wav). Αὐτό θά σᾶς δώση βεβαιότητα ὃτι προχωρῆτε σωστά.

Ἐάν παραλλαγή τοῦ BZQ δἐν σᾶς ἀκούεται σωστή, ἐλέξατε τήν κωδικοποίησιν π.χ.

–           ὃτι ἡ θεωρία τηρῆται, π.χ. τό γοργόν ἐπί κεντημάτων καί ὀλίγου άναφέρεται εἰς τά κεντήματα

–           Οἱ δεκαδικοί ἀριθμοί νά ἒχουν ὑποδιαστολήν καί ὂχι τελείαν.

–           Οἱ φθόγγοι ἀπό μεσαίου Δι καί ἂνω νά γράφωνται μέ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

 

Μετά κάθε πἀτημα τοῦ «Δημιουργία…  .wav», δημιουργεῖται ἓνα ἀρχεῖον μέ ὀνομασία π.χ 

Kyrie.19195155_Q6_1CHAR.wav

Τὀ πρῶτον μέρος εἶναι τό βασικόν ὂνομα π.χ. Kyrie

ἢ ἁπλῶς Bzq_Temporary (Προσωρινόν ὂνομα),

κατόπιν ἀκολουθεῖ ἓνας μοναδικός 8ψήφιος ἀριθμός π.χ. 19195155

καί εἰς τήν συνέχειαν οἰ κωδικοί Ποιότητος καί φωνῆς π.χ.

Q6       =          ἒχει χρησιμοποιηθῆ Ποιότης Ἀναλύσεως Q = 6

1CHAR=        ἒχει χρησιμοποιηθῆ ἡ μαγνητοφωνημένη φωνή μέ κωδικόν 1CHAR

 

Ὃταν τελειώσετε τό μάθημα μπορεῖτε νά διαγράψετε τά ἀρχικά δοκιμαστικά ἀρχεῖα ..wav καί .bzq τοῦ μαθήματος (π.χ. Kyrie…) καί νά κρατῆστε τά σωστότερα π.χ.

Kyrie.19195155_Q6_1CHAR.wav            ἀρχεῖον ἢχου, καί

Kyrie.19195155_Q6_1CHAR.bzq              ἀντίστοιχον ἀρχεῖον κώδικος BZQ

 

Τό τελικόν ἀρχεῖον  .wav ἠμπορεῖτε νά τό μετονομάσητε καί νά  μετατρέψητε εἰς .mp3 ἢ νά τό γράψητε εἰς μουσικόν CD καί νά τό ἀκούσετε ἐπανειλημμένως ἓως ὃτου μάθετε τήν παραλλαγήν τοῦ μαθήματος. Τό πρόγραμμα BZQ  δέν σᾶς χρειάζεται πλέον διά τό μᾶθημα τοῦτο, ἐκτός ἐάν θέλετε νά τό ἐπαναθεωρήσητε π.χ. νά κατεβάσετε τήν τονικότητα κτλ.

 

10α

Κωδικός Φωνῆς

 

Εἰς τό πεδίον “ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΝΗΣ – VOICE CODE” πληκτρολογῆτε τόν κωδικόν τῆς ἐπιλογῆς σας π.χ.  CHOIR3. Ἐάν δέν τόν ἐνθυμῆσθε ἀκριβῶς τότε ἀνοίγετε τό μενού “ΦΩΝΗ-Voice” καί ἐπιλέγετε ἕν ἀρχεῖον τύπου .bin.

 

10β

Κωδικοποίησις τῆ βοηθεία ὑδατογραφήματος

 

Ὁ ταχύτερος τρόπος κωδικοποιήσεως μιᾶς παραλλαγῆς ἐξαρτᾶται π.χ.

ἐκ τῆς ἐμπειρίας σας μέ τό BZQ,

ἐκ τοῦ μήκους τῆς παραλλαγῆς,

ἐκ τῆς εὐκολίας εὑρέσεως ἤ δημιουργίας ψηφιακοῦ ἀντιγράφου τῆς μουσικῆς σελίδος.

Ἐάν ἔχετε ψηφιακόν ἀντίγραφον (π.χ. τύπου .jpg) καί ἡ παραλλαγή εἶναι ἄνω τῆς μιᾶς σελῖδος, τότε συμφέρει μᾶλλον νά γράψητε τό κωδικοποιημένον κείμενον εἰς τό  πρόγραμμα π.χ. MS Word ἤ παρόμοιον, τό ὁποῖον ἐπιτρέπει  νά χρησιμοποιήσητε τήν εἰκόνα ὡς ὑδοτογράφημα (Watermark).

Κάτωθεν ἑκάστης μουσικῆς σειρᾶς τοῦ ὑδατογραφήματος πληκτρολογῆτε

πρῶτα τόν ἀριθμόν σειρᾶς  ἐντός ἀγκυλῶν π.χ. [1]

καί κατόπιν τούς κωδικούς τῶν φθόγγων καί λοιπῶν χαρακτήρων.

Παράδειγμα:

 

 

 

Εἰς τήν συνέχειαν μέ Ctrl+A, Ctrl+C  ἀντιγράφετε τό κείμενον

καί μέ Ctrl+V τό ἐπικολλᾶτε είς τόν κειμενογράφον τοῦ BZQ.

 

 

 

 

 

 

11

Δοκιμαί  Κλιμάκων καί  Διαστημάτων

 

Προχωρημένοι χρῆσται ἲσως θέλουν νά δοκιμάσουν μίαν φυσικήν (ἢ Πυθαγόρειον) κλίμακα. Ὡς γνωστόν τά φυσικά διαστήματα προκύπτουν ἀπό κλάσματα ἀκεραίων ἀριθμῶν π.χ. 3/2, 9/8 κτλ.

Εἰς τήν συνέχειαν τοῦ παρόντος ἐγγράφου ἀναφέρονται οἱ κωδικοί τῶν φυσικῶν κλιμάκων.

Ἐάν ἒχετε ἢδη κωδικοποιήση ἓνα μέλος εἰς τόν Πρῶτον  ἦχον, τότε μέ μίαν ἀπλουστάτην ἀλλαγήν ἠμπορεῖτε νά τό μετατρέψητε εἰς τά φυσικά διαστήματα

ἐάν διορθώσητε τόν κώδικα

1S        ( 1ος ἦχος) εἰς

11S      (1ος ἦχος φυσικός)

δημιουργῆστε τό .wav καί θά διαπιστώσητε ὃτι τό ἂκουσμα διαφέρει ἐλάχιστα.

 

Ἐάν θέλετε νά ἀκούσητε τυχόν διάστημα, π.χ. 4,2 μόρια τότε γράψτε σέ κενό πλαίσιο τά ἑξῆς :

 

Δ      4,2 > Δ 

 

Τό πρόγραμμα θά παίξη τόν φθόγγον Δι  καί κατόπιν πάλιν τόν φθόγγον Δι ὑψωμένον κατά 4,2 μόρια.

Διά τήν ἀκριβῆ ἐκτέλεσιν τοῦ διαστήματος προσέξατε δύο πράγματα:

–                      γράφετε τόν ἲδιον φθόγγον π.χ. Δ  ἢ π  κτλ

–                      γράφετε ὑποδιαστολήν πρό τῶν δεκαδικῶν καί ὂχι τελείαν

 

11α

Καθορισμός τῶν ἰδικῶν σας διαστημάτων καί κλιμάκων.

 

Δύνασθε νά καθορίσητε μίαν ἤ περισσοτέρας κλίμακας βάσει τῶν ἰδικῶν σας διαστημάτων (εἴτε κλασμάτων εἴτε μορίων συγκεκριμένης διαιρέσεως τῆς ὀκτάβας) .

Ἑκάστη νέα κλίμαξ γράφεται εἰς 1-2 σειράς εἰς τήν ἀρχήν τοῦ κειμένου (.bzq), ἤ ἐν πάσει περιπτώσει πρό τοῦ μέλους τό ὁποῖον χρησιμοποιεῖ τήν κλίμακα ταύτην.

 

Παράδειγμα 1: Εἰς τήν κλίμακα “1s” ὁρίζονται τά κλασματικά διαστήματα:

1s 9:8@d 9:8@k 10:9@z 16:15@n 9:8@p 10:9@b 16:15@g 9:8@D 9:8@K 10:9@Z 16:15@N 9:8@P 10:9@B 16:15@G 9:8@H

 

Παράδειγμα 2: Εἰς τήν κλίμακα “36s” ὁρίζονται τά μοριακά διαστήματα /72:

72[octave] 36s 12:@d 12:@k 10:@z 8:@n 12:@p 10:@b 8:@g 12:@D 12:@K 10:@Z 8:@N 12:@P 10:@B 8:@G 12:@H

 

Ἡ διαίρεσις τῆς ὀκτάβας γίνεται διά τῆς ἐντολῆς [OCTAVE], π.χ.:

68  [OCTAVE]                     ἤτοι 68 μόρια τῆς κλίμακος τοῦ Χρυσάνθου

1200[OCTAVE]                    ἤτοι 1200 cents.

 

Ὁ ἀριθμός τῆς κλίμακος (1-40) ὁρίζεται διά τοῦ γράμματος “S“, π.χ

36S

 

Καθορισμός ἑνός φυσικοῦ (κλασματικοῦ) διαστήματος ὡς πρός τόν προηγούμενον φθόγγον γίνεται διά τῆς ἐντολῆς

ἀριθμητής  :  παρονομαστής @  φθόγγος,  π.χ.

          9      :        8          @     π     

δηλαδή ὁ πα τίθεται 9:8 (περίπου 12,23 μόρια ) ὑψηλώτερον τοῦ νη ( σημειῶστε τόν χαρακτῆρα  “:“) .

 

Καθορισμός ἑνός μοριακοῦ διαστήματος γίνεται ὡς πρός  τόν προηγούμενον χαμηλώτερον φθόγγον διά τῆς ἐντολῆς

μόρια  :  @  φθόγγος,  π.χ.

12,2 :  @   π 

δηλαδή τά μόρια γράφονται ὡς ἀριθμητής ἀλλά δέν ὑπάρχει παρονομαστής μετά τό “:”

 

Μετά τόν καθορισμόν μιᾶς κλίμακος γράφομεν τό πρός μελέτην μέλος.

Οἱαδήποτε χρῆσις διαστημάτων π.χ. διέσεις, ὑφέσεις ἀναφέρεται πλέον εἰς τήν νέαν διαίρεσιν τῆς κλίμακος (π.χ.68) ὑπό τῆς προσφάτου ἐντολῆς [OCTAVE].

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ προεπιλεγμένη (default) διαίρεσις εἶναι 72 μόρια.

Τό ἑπόμενον τμῆμα περιγράφει ἕνεν ἕναν φιλικώτερον καί ἀποδοτικώτερον τρόπον εἰσαγωγῆς κλιμάκων.

 

11β

Φιλικώτερος καί ἀποδοτικώτερος τρόπος εἰσαγωγῆς κλίμακος.

 

Ἀντί τῆς πληκτρολογήσεως τῶν περιπλόκων ἐντολῶν καθορισμοῦ κλιμάκων,

δύνασθε κατά φιλικώτερον καί ἀσφαλέστερον τρόπον νά χρησιμοποιήσητε τήν φόρμαν εἰσαγωγῆς ἀκριβῶς ἄνωθεν τοῦ κειμενογράφου τοῦ BZQ:

 

 

 

Πιέσατε τό κομβίον “ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ” ἤ NewScale” καί πληκτρολογήσατε τά διαστήματα κ.τ.λ. τῆς νέας κλίμακος.

Κατόπιν πιέσατε τό κομβίον “ΦΟΡΤΩΣΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ” ἤ “Load below“.

Ἐάν δέν ὑπάρχει κάποιον λάθος,  ἡ ἐντολή διά τήν νέαν κλίμακα δημιουργεῖται εἰς τήν κορυφήν τοῦ κειμένου, ὡς φαίνεται εἰς τό ἑπόμενον σχῆμα.

Τυχόν λάθος ἐμφανίζεται εἰς τό γκρίζο πεδίον.

(Ὡς ἐξηγεῖται περαιτέρω, δύνασθε ἐπίσης νά ἀποθηκεύσητε τήν κλίμακα μέ κατάληξιν .BSC  π.χ. ὡς ΜyFile.bsc  διά μελλοντικήν χρῆσιν.)

 

 

 

 

11γ

Ἀποθήκευσις καί ἄνοιγμα κλίμακος

 

Ἀνοίγετε τό μενοῦ “ΚΛΙΜΑΞ – Scale“.

ΠατήσατεSave Scale As

Πληκτρολογήσατε τό ὄνομα τοῦ ἀρχείου κλίμακος π.χ. ΜyFile.bsc .

Πατήσατε “Save”.

Ἔχετε ἀποθηκεύσει τήν κλίμακά σας διά μελλοντικήν χρῆσιν.

 

Διά νά ἀνοίξητε μίαν κλίμακα τύπου .BSC :

 

Ἀνοίγετε τό μενοῦ “ΚΛΙΜΑΞ – Scale“.

Πατήσατε “Open a Scale

Ἐπιλέξατε τό ἀρχεῖον κλίμακος π.χ. ΜyFile.bsc .

Πατήσατε “Open“.

 

Ἡ κλῖμαξ φορτώνεται εἰς τήν φόρμα εἰσαγωγῆς. Μετά πιθανήν τροποποίησιν δύναται νά φορτωθῆ εἰς τόν κειμενογράφον ὡς ἀναφέρεται εἰς τό 11β.

11δ

Ἐμφάνισις πραγματικῶν διαστημάτων τοῦ μέλους

 

Πληκτρολογήσατε τήν ἐντολήν [inform].

Ὅταν πιέσητε “Δημιουργία wav” τότε ἐμφανίζεται μία σειρά εἰς τήν κορυφήν τοῦ κειμένου δεικνύουσα τά ἀκριβῆ  διαστήματα μεταξύ τῶν φθόγγων τοῦ μέλους , συμπεριλαμβανομένων ὑφέσεων καί διέσεων. Τά διαστήματα φαίνονται ὡς δεκαδικοί ἀριθμοί  ἀναλόγως τῆς ἐπιλεγομένης βάσεως εἰς τό πεδίον ΟΚΤΑΒΑ/OCTAVE.

Εἰς τό κατωτέρω παράδειγμα (τὀ ὁποῖον παίζει ἁπλοῦν μέρος μιᾶς νέας φυσικῆς κλίμακος ΟΚΤΑΒΑ ἦτο ἀρχικῶς 72 καί τά ἀντίστοιχα διαστήματα φαίνονται εἰς τήν δευτέραν σειράν ὡς 12.2346 κ.τ.λ.

Ἡ ΟΚΤΑΒΑ μετεβλήθη εἰς 1200 καί μετά τήν νέαν δημιουργίαν wav, νέα σειρά προσετέθη εἰς τήν κορυφήν τοῦ κειμένου, δεικνύουσα τά διαστήματα ὡς cents.

 

 

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

 

12

Κωδικοί φθόγγων

Τό πρόγραμμα χρησιμοποιεῖ κατά σειράν τούς ἑξῆς 16 φθόγγους:

 

γα δι κε ζω νη πα βου γα ΔΙ ΚΕ ΖΩ’ ΝΗ’ ΠΑ’ ΒΟΥ’ ΓΑ’ ΔΙ΄ μέ γράμματα:

α  δ  κ  ζ  ν  π  β   γ  Δ  Κ  Ζ   Ν   Π   Β    Γ   Η,  καί Λατινικά: 

a  d  k  z  n  p  b   g  D  K  Z   N   P   B    G   H

 

Σημείωσις 1η. Ὑπάρχει οὐσιαστική διαφορά  μεταξύ μικρῶν καί κεφαλαίων γραμμάτων διά τούς  φθόγγους, ἀλλ’  ὂχι διά τούς ὑπολοίπους χαρακτῆρας !

Σημείωσις 2α. Ὃταν ὁ φθόγγος εἶναι κεντήματα τότε γράφονται τά κεντήματα ἂνευ τοῦ γράμματος τοῦ φθόγγου, π.χ.  πβ “Δ   σημαίνει πα,βου,γα,Δι καί τό γα εἶναι κεντήματα.

Σημείωσις 3η. Ὁ φθόγγος Βου εἰς τό Λατινικόν ἀλφάβητον γράφεται b , B καί ὂχι  v,V. Τό Λατινικόν γράμμα V χρησιμοποιεῖται, λόγῳ μνημονικοῦ σχήματος ὡς Ψηφιστόν.

 

12α

Συνοπτικός πίναξ λοιπῶν χαρακτήρων καί συμβόλων

 

Ἑλλ..   Engl.    Σημασία                                              Meaning                                  Παράδειγμα/Example

τΤ       tT        ἀνΤικένωμα                                    anTikenoma                         KtZ

.                       ἁπλῆ                                                                                                 K.Z

–                       ἀρνητικός ἀριθμός                      negative number                 1s -12,23%

\                       Βαρεῖα                                              vareia (\ -shape)                   \Z

=                      βάσις δι΄ἰσοκράτημα                   basis  for ison                       3[=]      K=Z

=                      βάσις ὁρισμοῦ διαστήματος    basis for an interval            1s =K11:10@Z

/                       γοργόν                                             gorgon                                   N/Z

//                      δίγοργον                                          digorgon                               N//ZK

:                       διαστήματος διαιρέτης              interval divisor                    K9:8

@                     διαστήματος διόρθωσις             interval correction               9:8@K

>                      δίεσις                                                 sharp                                      >K

}                       δίεσις γενική (μελλοντικῶς)      sharp, general (future)

..                      διπλῆ                                                                                    .                       .K

[                       Ἐντολή ἤ σχόλιον, ἀρχή                        command/comment, begin [just a comment]

]                       Ἐντολή ἤ σχόλιον, τέλος            command/comment, end   68[octave]     3[=]

|                      Θέσις                                                 thesis                                      K|Z

”                       Κεντήματα                                      Kentimata                             K”

–                       Κλάσμα                                            klasma                                   K-Z

σΣ       sS        κλῖμαξ                                              Scale                                       2s

(                       Μεταθέσεως ἀρχή                        Transpose, begin                 K(p)

)                       Μεταθέσεως τέλος                        Transpose, end                    K(p)

λΛ       lL        ὁμαΛόν                                            omaLon                                 K L K

*                      παρεστιγμένον                              parestigmenon                     N *//Z K

!                       Παῦσις                                              pause                                     K ! K

θΘ      uU       πεταστή                                           petasti, flUtter                      K UZ -K

q          Q         ποιότης        0 – 9                             Quality 0 to 9                        6[Q]

ς          wW     Σύνδεσμος, ἕτερον                        syndesmos (stylised W)     wK K

+                      τίποτε                                                nothing

%                     Τονικότης                                        tonality                                  1s -12%

,                       ὑποδιαστολή                                 decimal comma!                   2,5>Κ

<                      ὕφεσις                                               flat                                          6,7 < K

{                       ὕφεσις γενική  (μελλοντικῶς)   flat, general

υΥ      yY       Ὑφος (μελλοντικῶς)                    stYle (future use)

χΧ       xX       Χρόνος                                              tempo                                     95X

ψΨωΩcCvV ψηφιστόν                                         psifiston ( V-shape)             VK

 

13

Μέθοδος Κωδικοποιήσεως

 

κωδικοποίησις BZQ εἶναι εἰς τήν ἁπλουστάτην μορφήν  μία σειρά γραμμάτων Ἑλληνικῶν Λατινικῶν τά ὁποῖα ἀντιπροσωπεύουν Βυζαντινούς μουσικούς φθόγγους.

Παράδειγμα: ν π β γ   ἢ  n p b g

Οἱ φθόγγοι μορφοποιοῦνται χρονικῶς καί ποιοτικῶς ὑπό ἂλλων χαρακτήρων, τιθεμένων πρό τῶν φθόγγων, π.χ.                –UΔ  \   γ  >β  -γ

τό ὁποῖον σημαίνει:                        

 

Σημείωσις:

Διά μεγαλυτέραν σαφήνειαν, τά ἑξῆς παραδείγματα ἒχουν γραμμένην ὁλόκληρον τήν κωδικοποίησιν εἰς τήν φωτογραφίαν τοῦ μουσικοῦ κειμένου:

 

BZQ.En_Tais_Lamprotisi.JPG

BZQ.O LORD I HAVE CRIED- TONE 6.JPG

 

Ὑπενθυμίζεται ὃτι φωτογραφία (.jpg) τοῦ μουσικοῦ κειμένου  ἀνοίγει αὐτομάτως  ὂταν ἀνοίξη τό ἀντίστοιχον κωδικοποιημένον κείμενον (.bzq).

           

 

14

Κλίμακες

1S        =          διατονική Α΄ ἢχου           

2s        =          ἐλαφρά χρωμ. Β’ ἢχου. Σημείωσις. Ὃταν τό μέλος κατέρχεται

                        ἓως τόν πα, τότε ὁ πα αὐτομάτως ἐκτελεῖται εἰς τό ὓψος τό

διατονικόν, δηλ. τό διάστημα πα-βου εἶναι 10 μόρια.                                    

3s        =          Ἐναρμόνιος Γ’ ἢχου                                

4s        =          διατονική

5s        =          πλ. Α΄ ἢχου

6s        =          χρωματική πλ. Β΄ ἢχου

7s        =          Ἐναρμόνιος

8s        =          διατονική

9s        =          Ζυγός

10s      =          Κλιτόν

11s      =          φυσική διατονική Α΄ ἢχου

12s      =          φυσική ἐλαφρά χρωμ. Β’ ἢχου

13s      =          φυσική Ἐναρμόνιος Γ’ ἢχου

14s      =          φυσική διατονική

15s      =          φυσική πλ. Α΄ ἢχου

16s      =          φυσική χρωματική πλ. Β΄ ἢχου

17s      =          φυσική Ἐναρμόνιος

18s      =          φυσική διατονική

19s      =          φυσική, Ζυγός

20s      =          φυσική Κλιτόν

21s      =          Εὐρωπαϊκή κλῖμαξ

22s      =          σπάθη  Κε

23s      =          σπάθη  Κε (ἐναλλακτική φυσική BZQ)

24s      =          σπάθη  Κε (ἐναλλακτική φυσική BZQ)

25s      =          σπάθη  Κε (ἐναλλακτική, Ἰωαννίδης)

26s      =          σπάθη  Γα (ἐναλλακτική, Ἰωαννίδης)

27s      =          σπάθη  Γα (ἐναλλακτική, Κακουλίδης)

28s      =          σπάθη  Γα (ἐναλλακτική φυσική BZQ)

29s      =          ζυγός  (ἐναλλακτική, Ἰωαννίδης)

30s      =          κλιτόν  (ἐναλλακτική, Ἰωαννίδης)

31s      =          ζυγός  (ἐναλλακτική φυσική BZQ)

32s      =          διατονική (Ἐπιτροπή 1883)

33s      =          μαλακή χρωματική (Ἐπιτροπή 1883)

34s      =          χρωματική πλ.β. (Ἐπιτροπή 1883)

35s      =          ἐναρμόνιος (Ἐπιτροπή 1883)

 

Σημείωσις: Τά διαστήματα τῶν φυσικῶν κλιμάκων ὑπολογίζονται

ἀκριβέστερον διά τοῦ λόγου ἀκεραίων ἀριθμῶν, π.χ. 16/15, 9/8 κτλ.

 


Πίναξ διαστημάτων:

 

Κλῖμαξ

\ Φθόγγος

a

d

k

z

n

p

b

g

D

K

Z

N

P

B

G

H

21S ‘European 12 12 12 6 12 12 6 12 12 12 6 12 12 6 12
01S διατ. 12 12 10 8 12 10 8 12 12 10 8 12 10 8 12
04S διατ. 12 12 10 8 12 10 8 12 12 10 8 12 10 8 12
05S διατ. 12 12 10 8 12 10 8 12 12 10 8 12 10 8 12
08S διατ. 12 12 10 8 12 10 8 12 12 10 8 12 10 8 12
11S διατ.φ. 12.2 10.9 6.7 12.2 12.2 10.9 6.7 12.2 12.2 10.9 6.7 12.2 12.2 10.9 6.7
14S διατ.φ. 12.2 10.9 6.7 12.2 12.2 10.9 6.7 12.2 12.2 10.9 6.7 12.2 12.2 10.9 6.7
15S διατ.φ. 12.2 10.9 6.7 12.2 12.2 10.9 6.7 12.2 12.2 10.9 6.7 12.2 12.2 10.9 6.7
18S διατ.φ. 12.2 10.9 6.7 12.2 12.2 10.9 6.7 12.2 12.2 10.9 6.7 12.2 12.2 10.9 6.7
32S διατ.φ. 12.2 12.2 9.7 8 12.2 9.7 8 12.2 12.2 9.7 8 12.2 9.7 8 12.2
03S ἐναρμ. 6 12 12 6 12 12 6 12 12 6 12 12 6 12 12
07S ἐναρμ. 6 12 12 6 12 12 6 12 12 6 12 12 6 12 12
17S ἐναρμ.φ 5.6 12.2 12.2 5.6 12.2 12.2 5.5 12.2 12.2 5.6 12.2 12.2 5.6 12.2 12.2
35S ἐναρμ.φ 5.4 12.3 12.2 5.4 12.3 12.2 5.4 12.3 12.2 5.4 12.3 12.2 5.4 12.3 12.2
13S ἑναρμ.φ 5.6 12.2 12.2 5.6 12.2 12.2 5.5 12.2 12.2 5.6 12.2 12.2 5.6 12.2 12.2
09S ζυγός 12 12 10 8 18 4 16 4 12 10 8 12 10 8 12
29s ζυγός 12 12 10 8 18 3 17 4 12 10 8 12 10 8 12
19s ζυγός φ 12.2 12.2 9.9 7.7 17.4 4.1 16 4.6 12.2 9.9 8.3 12.2 9.9 8.3 12.2
31s ζυγός φ 12.2 12.2 9.9 7.7 18.9 3.2 16 4 12.2 9.9 8.3 12.2 9.9 8.3 12.2
10S κλιτόν 12 12 10 8 12 14 12 4 12 10 8 12 10 8 12
30S κλιτόν 12 12 10 8 12 22 4 4 12 10 8 12 10 8 12
20S κλιτόν φ 12.2 12.2 9.9 7.7 12.2 18.9 6.7 4.2 12.2 9.9 8.3 12.2 9.9 8.3 12.2
02S μαλ.χρ. 8 14 8 12 8 14 8 12 8 14 8 12 8 14 8
12S μαλ.χρ.φ 8.3 13.9 7.7 12.2 8.3 13.9 7.7 12.2 8.3 13.9 7.7 12.2 8.3 13.9 7.7
33S μαλ.χρ.φ 8 13.9 8 12.2 8 13.9 8 12.2 8 13.9 8 12.2 8 13.9 8
34S πλ.β φ 12.2 5.4 20.2 4.3 12.2 5.4 20.2 4.3 12.2 5.4 20.2 4.3 12.2 5.4 20.2
06S πλ.β. 12 6 20 4 12 6 20 4 12 6 20 4 12 6 20
16S πλ.β.φ. 12.2 6.7 18.9 4.4 12.2 6.7 18.9 4.4 12.2 6.7 18.9 4.2 12.2 6.7 18.9
26s σπάθη γ 12 12 10 8 12 14 4 4 20 6 12 12 10 8 12
27s σπάθη γ 12 12 10 8 12 14 4 4 20 10 8 12 10 8 12
28s σπάθη γ φ 12.2 12.2 9.9 7.7 12.2 13.9 4.8 4.8 18.9 7.7 9.9 12.2 9.9 7.7 12.2
22S σπάθη κ 12 12 10 8 12 10 8 20 4 4 14 12 10 8 12
25s σπάθη κ 12 12 10 8 12 12 6 20 4 4 14 12 10 8 12
23S σπάθη κ φ 12.2 12.2 9.9 7.7 12.2 12.2 6.7 18.9 4.1 4.1 13.9 12.2 9.9 8.3 12.2
24s σπάθη κ φ 12.2 12.2 9.9 7.7 12.2 10.9 8.3 18.9 3.9 4.1 13.9 12.2 9.9 8.3 12.2

 

 

 


15

Ὓψος φθόγγων (Συχνότης)

2,3>     =          δίεσις 2,3 μορίων

4,5<     =          ὓφεσις 4,5 μορίων

-7,5%  =          τονικότης κλίμακος –7.5 μόρια, περίπου -7.5% !

Μνημονική σημείωσις:

                        Διά διαστήματα ἓως 14 μόρια, τά μόρια

                        συμπίπτουν μέ τοῖς ἑκατόν (%) ἀλλαγήν.

π(Δ)    =          μετάθεσις κατά τόνον, Δι εἰς τό ὓψος τοῦ Πα

6,7@γ  =          συνεχής δίεσις 6,7 μορίων ἐπί τοῦ γα

 

16

Χρονικά σημεῖα

100χ    =          χρόνος 100 κτύπους ἀνά λεπτόν

/           =          γοργόν. Παράδειγμα:

                                        κωδικοποίησις:                                π  /”  ..γ

*/         =          παρεστιγμένον, ἀριστερά

/*         =          παρεστιγμένον, δεξιά κ.ο.κ.

//          =          δίγοργον

///        =          τρίγοργον κ.ο.κ.

.           =          ἁπλῆ

..          =          διπλῆ

–           =          κλάσμα

!, +       =          παῦσις

 

17

Σημεῖα ποιότητος ἢ ὑποστάσεις ἂχρονοι

 

U         =          Πεταστή, ( μνημονικόν σχῆμα U )

V         =          ψηφιστόν, ( μνημονικόν σχῆμα V )

\           =          βαρεία , ( μνημονικόν σχῆμα \ )

T         =          ἀνΤικένωμα

λ,Λ,L  =          ὁμαΛόν, παράδειγμα

 

 

“          =          κεντήματα, τίθενται ἂνευ γράμματος φθόγγου !

|          =          θέσις (μελλοντική χρῆσις, καλόν εἶναι νά γράφεται ἢδη)

 

18
Κωδικός Φωνῆς

 

Μία πλήρης διανομή τοῦ BZQ εἰς CD δύναται νά ἐμπλουτίζεται κατά καιρούς μέ  περισσοτέρας ἠχογραφημένας φωνάς ἀτόμων ἢ χορῶν. Ἐάν ἐνδιαφέρεσθε,  παρακαλεῖσθε νά ἒλθετε εἰς ἐπικοινωνίαν.

 

19

Λοιποί κωδικοί χαρακτῆρες

=π       =          ἰσοκράτημα,Πα

3[=]      =          ἔντασις ἰσοκρατήματος 3.  (ἀπό 0 ἕως 9)

5[Q]    =          δύναμις ὃλων τῶν σημείων ποιότητος =5

[……..]  =          διάφορα σχόλια, δέν ἐκτελοῦνται ὡς φθόγγοι

 

 

20

Ἀντιμετώπισις προβλημάτων

 

Οἱ δεκαδικοί ἀριθμοί δέον νά γράφωνται μέ ὑποδιαστολήν (,) καί ὂχι τελείαν.

Ἡ τελεία ἒχει τήν θέσιν τῆς ἁπλῆς (δηλαδή, χρονικήν σημασίαν).

 

Σχόλια γράφονται ἐντός ἀγκυλῶν π.χ.  [ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΟΝ…]

Ὅμως, ἐντολαί ἐντός ἀγκυλῶν δέν πρέπει νά περιέχουν κενά, π.χ. [=], [octave].

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα φθόγγων ἀναφέρονται εἰς ὑψηλούς φθόγγους π.χ. Ν.

 

Εἰς περίπτωσιν ἀνεξηγήτου προβλήματος ἀποστείλατε πλήρη στοιχεῖα:

– ἀκριβές μήνυμα λάθους

– τί ἐνέργεια εἴχατε κάμει ἀμέσως πρό τῆς ἐμφανίσεως τοῦ προβλήματος, π.χ ἁπλῶς μόλις ἐκκίνησε τό πρόγραμμα, μὀλις ἐπατήσατε τό μενού…κτλ.

– Τί Λειτουργικόν Σύστημα ἐχρησιμοποιήσατε, π.χ. . Windows XP, or 7, or 8, or Linux( or MAC OS)  with Wine or  virtual PC etc.

– Ἐν περιπτώσει Windows 8, ἀκολουθήσατε τήν κάτωθι διαδικασίαν:

 1. Right-click the program’s icon and choose Properties.
 2. click the Compatibility tab and then click the Run Compatibility Troubleshooter button.
 3. In the Compatibility Mode section, select the Run This Program in Compatibility Mode For check box and select the program’s desired Windows version from the drop-down list.
  1. Right-click the program’s icon and choose Properties.
  2. When the Properties dialog box appears, click the Compatibility tab and then click the Run Compatibility Troubleshooter button. If the program still has trouble, though, move to Step 3.
  3. In the Compatibility Mode section, select the Run This Program in Compatibility Mode For check box and select the program’s desired Windows version from the drop-down list.

http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-run-older-programs-under-windows-8.html

Τό ἀρχεῖον .wav δέν παίζει:

InΕἰς μίαν σπανίαν περίπτωσιν τό δημιουργηθέν ἀρχεῖον .wav δέν ἔπαιξε μέ τό πρόγραμμα VLC.

Τό πρόβλημα ἐλύθη κατά τούς ἑξῆς τρόπους :

– χρῆσις ἄλλου προγράμματος ἀναπαραγωγῆς ἤχου (π.χ. Windows Media Player)

– ἤ ἀλλαγή τῆς θέσεως τοῦ ἰσοκρατήματος (π.χ. np=pn  ἀντί n=ppn)

– ἤ  ἀλλαγή κωδικοῦ φωνῆς (π.χ. CHOIR2 ἀντί of CHOIR3).
21

Πηγαί καί βοηθήματα

 

Γεννατᾶ Ἰ.Β. – Θεωρία καί Μελωδικές Ἀσκήσεις Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Παραδόσεις εἰς τήν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστικήν Ακαδημία, καί εἰς τήν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστκήν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν, ἔτη 1973-1989

 

Ἰωαννίδη, Δημητρίου – Ἡ Θεωρία τῆς  Βυζαντινῆς Μουσικῆς στήν πρᾶξι. 2005

 

Κακουλίδη, Γ.Ι. –  Θεωρία καί Πρᾶξις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς

 

N.Lungu, I.Costea, & I.Croitoru –  A guide to the music of the Eastern Orthodox Church

(Μετάφρασις Ἀγγλιστί ἐκ τοῦ Ρουμανικοῦ πρωτοτύπου) ,

Holy Cross Orthodox Press, Brookline Mass. USA,
1984

 

Μαργαζιώτη, Ι.Δ. – Θεωρητικόν Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Μουσικός Οἶκος Φίλιππος Νάκας.

 

Παγκρατίου, Ἀρχιμανδρίτου – Ἡ Μουσική Κλῖμαξ. Κωνσταντινουπολις 1916. Ἀνατύπωσις ΤΕΡΤΙΟΣ Κατερίνη, 1991.

 

Παναγιωτοπούλου, Δ.Γ. – Θεωρία καί Πρᾶξις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Ἀδελφότης Θεολόγων « Σωτήρ»

 

 

 

 

 

 

Ἐπικοινωνία

Δύνασθε νά κατεβάσετε τήν τελευταίαν ἔκδοσιν τοῦ BZQ, παραδείγματα κτλ

ἀπό τήν ἱστοσελίδαν https://bzquality.wordpress.com/

Δι΄ ἐρωτήσεις καί ὑποδείξεις μή διστάσητε νά μοῦ γράψετε, ἀναφέροντες τήν ἠλεκτρονικήν σας διεύθυνσιν (email).

Ἡ ἠλεκτρονική  μου διεύθυνσις εἶναι σήμερον:    mailto:o9lgve@otenet.gr

ὃμως ἲσως χρειασθῆ νά ἀλλάξη εἰς τό μέλλον.

 

Ταχυδρομική διεύθυνσις:

 

Π.Κατσούλης

Ταχ.Θυρίς  20301

Νεάπολις Λακωνίας

23053

 

Advertisements
2 Comments
 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ permalink

  κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
  καλησπέρα και καλη χρονια με την εναρμονια φθορα υπαρχει πρόβλημα εκτελεσης όταν την θεσης στο ζω ακούγεται γα υπαρχει τροπος συνταξης ευχαριστω

  • pskword permalink

   Κύριε Βασίλειε καλησπέρα σας, ἐπίσης σᾶς εὔχομαι Αἴσιον καί Δημιουργικόν τό Νέον Ἔτος 2015.
   Διά τό πρόβλημά σας, ὑποθέτω βάζετε τἠν ἐρμόνια φθορά καί παίζει τήν νότα ὡς ζω ἀντί τοῦ σωστοῦ Γα.
   Σᾶς παρακαλῶ νά μοῦ στείλετε στό e-mail μου τό ἀρχικόν ἀρχεῖον, δηλαδή
   1) τό ἀρχεῖον .pan ἐάν ἐχρησιμοποιήσατε τό πρόγραμμα συγγραφῆς Πανδουρίς, ἤ
   2) τό ἀρχεῖον .ΜΚ3 ἐάν ἐχρησιμοποιήσατε τό πρόγραμμα συγγραφῆς ΜΚ ἤ
   3) τό ἀρχεῖον .BZQ ἐάν ἐγράψατε μόνος σας κωδικοποιημένον ἀρχεῖον .bzq

   ἐπίσης θά βοηθήσῃ νά στείλετε ἀντίγραφον τῆς παρτιτούρας. (π.χ. σκανάρισμα/φωτογραφία .jpg)
   Π.Κ.

Ποία εἶναι ἡ γνώμη σας ; - What is your opinion? - ¿Cuál es su opinión? - Wat is uw mening? - Was ist Ihre Meinung?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: