Skip to content

Παρουσίασις

Συνοπτική Παρουσίασις τοῦ Προγράμματος BZQ καί τῆς Ἱστοσελίδος Bzquality.

Π. Κατσούλης – Τελευταία ἐνημέρωσις: 23η Ἀπριλίου 2015

ΔΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΑ ΕΙΣ Android Tablets/Smartphones: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΩΣ browser ΤΟΝ Firefox Beta. 

Ἐδῶ: –  Παρουσίασις  είς pdf διά νά φαίνωνται τά πολυτονικά εἰς Android Tablets

Τό BZQ.

Τό πρόγραμμα ἤ ἐφαρμογή  BZQ εἶναι δωρεάν λογισμικόν (software) τό ὁποῖον ἔχει ὡρισμένα ψηφιακά ἐργαλεῖα διά τήν Ἐκκλησιαστικήν Βυζαντινήν Μουσικήν διευκολύνοντα τήν θεωρητικήν καί πρακτικήν ἐκμάθησιν, τήν χρῆσιν, τήν ἔρευναν καί τήν μελοποιῒαν Βυζ. Μουσικῆς. Προορίζεται δηλαδή διά τούς χρῆστας ὅλων τῶν ἐπιπέδων, ἀπό ἀρχαρίους ἐνδιαφερομένους εἰς τήν Ψαλτικήν, σπουδαστάς Β.Μ., προχωρημένους, ἕως καί ἐρευνητάς καί μελοποιούς.

Τό BZQ εἶναι βοήθημα εἰς τήν Θεωρίαν καί Πρᾶξιν τῆς Β.Μ. καί βεβαίως δέν ἀντικαθιστᾶ τόν Καθηγητήν Β.Μ.

Ἡ ἱστοσελίς:     https://bzquality.wordpress.com/

Ἡ ἱστοσελίς Bzquality περιέχει ἀφ’ἑνός τό προγραμμα BZQ διά λήψη/κατέβασμα (download)  ἐκ τοῦ διαδυκτίου (Ἰντερνέτ, Internet) ἀφ΄ἑτέρου διάφορα συναφῆ πληροφοριακά στοιχεῖα τεχνικά ἤ γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος διά ψάλτας. Ὁμοιάζει ὀλίγον μέ blog καί περιλαμβάνει σχόλια τῶν ἀναγνωστῶν.

Παραδείγματα περιεχομένων εἶναι Θεωρία καί ἀσκήσεις Β.Μ. κωδικοποιημένα μέλη (.pdf  & .mp3) , βιβλία, σύνδεσμοι (links), ψαλτική γλῶσσα, ἀρχαῖα καί νέα ἑλληνικά κτλ.

 Ἐγκατάστασις προγράμματος.
Τό BZQ δέν χρειάζεται ἐγκατάστασιν (install). Ἁπλῶς ἐκτελέσατε τό ἀρχεῖον BZQ.exe τό ὁποῖον
ὑπάρχει είς τόν φάκελον SUPPORT. Τό BZQ εἶναι φορητόν (portable) καί λειτουργεῖ καί ἀπό USB stick.

Παραλλαγή (Solfege).

Τό BZQ δημιουργεῖ/ἐκτελεῖ ἠχητικόν ἀρχεῖον τύπου .wav περιέχον τήν μελωδικήν παραλλαγήν ἑνός μέλους μέ ἐπιλεγμένην ἀνθρωπίνην φωνήν ψάλλουσα/προφέρουσα τούς φθόγγους (Νότες) τῆς κλίμακος διαπασῶν: Νη, Πα, Βου, Γα, Δι, Κε, Ζω.

Ἡ παραλλαγή συμπεριλαμβάνει ποιοτικήν ἀνάλυσιν/προσαρμογήν  διά ἀντικένωμα, βαρεῖαν, κεντήματα, κλάσμα, ὁμαλόν, πεταστήν, σύνδεσμον (ἕτερον), ψηφιστόν.

Εἰσαγωγή παρτιτούρας Β.Μ.

Ἡ παρτιτούρα Βυζ.Μουσ. εἰσάγεται κατά δύο τρόπους (Ἔκδοσις, Version 5.3.)

-γράφεται εἰς κώδικα .bzq ,  ἤ

-γίνεται εἰσαγωγή (import)  καί μετατροπή εἰς .bzq ἀπό ἀρχεῖα συγγραφῆς .pan ἤ .mk3

-Ἔχει ἤδη ἀρχίσει ἐργασία διά τήν τρίτην δυνατότητα εἰσαγωγῆς παρτιτούρας μέσῳ OCR,

δηλαδή ὁπτικῆς ἀναγνωρίσεως μιᾶς τυπωμένης παρτιτούρας Β.Μ. καί μετατροπήν της εἰς κώδικα τύπου .bzq, εἰς τά πλαίσια τοῦ ὁλοκληρωμένου Πρωτοκόλου BZQ τό ὁποῖον περιγράφεται κατωτέρω.

Κωδικοποίησις .bzq

Ἡ πληκτρολόγησις τοῦ κώδικος .bzq γίνεται ὡς ἀρχεῖον κειμένου (text file, .bzq).

Κενά διαστήματα καί σχόλια ἐντός ἀγκυλῶν [….]  χρησιμοποιοῦνται ἐλευθέρως διά νά βελτιώνουν τήν κατανόησιν τοῦ κώδικος.

Τά διάφορα σημάδια τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, φθόγγοι, μαρτυρίαι, γοργά, παρεστιγμένα, κτλ, πληκτρολογοῦνται ὡς ἀπλοῖ χαρακτῆρες κειμένου, κατά τρόπον “μνημονικόν”. Ἕκαστον σημάδι γράφεται μέ γράμμα ἤ χαρακτῆρα ὅσον τό δυνατόν ὅμοιον πρός  τόν φθόγγον ἤ τό ἀντίστοιχον, π.χ. ἡ βαρεῖα γράφεται ὡς ,  ὁ ἄνω φθόγγος Βου’  γράφεται ὡς Β  (Ἑλληνικόν ἤ Λατινικόν), τό Ψηφιστόν ὡς Ψ  ἤ  V (μνημονικόν σχῆμα) , ἡ πεταστή U, τό ὁμαΛόν ὡς ΛL, τό ἀντΤικένωμα ὡς Τ. Ὡς ἐκ τούτου,  ἡ ἐκμάθησις τῶν μνημονικῶν κωδικῶν εἶναι  εὐκολωτάτη.

Συνεργαζόμενα προγράμματα συγγραφῆς Πανδουρίς καί ΜΚ.

Τά κάτωθι προγράμματα συγγραφῆς Βυζ. Μουσικῆς συνεργάζονται μετά τοῦ BZQ, δηλαδή τά ἀρχεῖα των μετά τήν εἰσαγωγήν (import) εἰς τό BZQ μετατρέπονται αὐτομάτως εἰς ἀρχεῖα .bzq.

-Τό πρόγραμμα Πανδουρίς (Pandouris) τοῦ κ. Πέτρου Μουστάκα, διά τῶν ἀρχείων του .pan.

-Τό πρόγραμμα ΜΚ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ τοῦ κ. Δημητρίου Παπαδοπούλου (ἀρχεῖα .mk3)

Κλίμακες καί διαστήματα.

Τό BZQ ἔχει ἐνσωματωμένας 35 κλίμακας διαφόρων διαστημάτων (εἰς ἀκέραια μόρια ἤ φυσικά κλασματα) καί ἤχων, διατονικήν, εὐρωπαϊκήν, μαλακήν (β΄ ἤχου) καί σκληράν χρωματικήν (πλ. β΄ ἤχου), ἐναρμόνιον , σπάθη, κλιτόν, ζυγόν. Ὁ χρήστης δύναται νά δημιουργήσῃ καί νά ἀποθηκεύσῃ ἀπεριόριστον ἀριθμῶν ἄλλων κλιμάκων μετά διαστημάτων ἀκεραίων ἤ δεκαδικῶν μορίων ἤ φυσικάς κλίμακας λόγων δύο οἱωνδήποτε ἀριθμῶν.

Γίνεται ἀκριβής ὑπολογισμός τῶν διαστημάτων, διέσεις καί ὑφέσεις γράφονται μέ δεκαδικήν ἀκρίβειαν μορίων.

Ἡ ὀκτάβα δύναται νά διαιρεθῇ εἰς οἱονδήποτε ἀριθμῶν μορίων π.χ. 12, 68, 72, …1200 (cents).

Ἔλεγχος ὀρθογραφίας.

Ἡ εἰσαγομένη παρτιτούρα δύναται νά ἐλεγχθῆ διά ὀρθογραφικά λάθη συμφώνως πρός τούς 106 κανόνας ὀρθογραφίας οἱ ὁποῖοι ἔχουν συγκεντρωθῆ ὑπό τοῦ π. Ἐφραίμ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἀντωνίου, ἐν Ἀριζόνᾳ, ΗΠΑ.

Ἐπιλογή Φωνῆς.

Τό μενού  ΦΩΝΗ-Voice  ἐπιτρέπει τήν ἐπιλογήν προ-μαγνητοφωνημένης φωνῆς ἑνός ἀτόμου (ψάλτου) ἤ συνδυασμούς φωνῶν (μικρῶν  χορωδιῶν) ἤ συνθετικῶν φωνῶν (midi).

Ἰσοκράτημα.

Ἡ παραλλαγή ἑνός μέλους δύναται νά περιλαμβάνῃ ἰσοκράτημα.

Τό πρόγραμμα χρησιμοποιεῖ τήν ἰδίαν φωνήν παραλλήλως ὡς μέλος καί ὡς ἰσοκράτην.

Ἡ ἁρμονικότης τοῦ ἐπιλεγμένου ἰσοκρατήματος δύναται νά ἐλεχθῆ συμφώνως πρός τό διάγραμμα τοῦ Helmholtz.

Μετάθεσις (Transpose).

τό πρόγραμμα ὑποστηρίζει μετάθεσιν φθόγγου καί κλίμακος.

Ἔντασις.

Ἡ ἔντασις τοῦ μέλους καί τοῦ ἰσοκρατήματος δύνανται νά ρυθμιστοῦν κεχωρισμένως, (0 -9 ).

Ἀντήχησις (Reverb).

Ἁπλῆ ἀντήχησις (Reverb) δύναται νά συμπεριληφθῆ εἰς τό δημιουργούμενον ἠχητικόν ἀρχεῖον.

Ἡ δημιουργουμένη ἀντήχησις ἀντιστοιχεῖ πρός ἐπιλέξιμον ἀπόστασιν τοίχου 0 ἕως 9 μέτρα.

Τονικότης.

Τό ὕψος τῆς βάσεως (ἡ τονικότης)  δύναται νά προσαρμοσθῇ ἀπό -42 ἕως +42 μόρια (ὀκτάβας 72 μορίων) ἀναλόγως πρός τάς φωνητικάς δυνατότητας τοῦ ψάλτου καί τῶν μουσικῶν θέσεων τοῦ μέλους.

Εἰς τά στατιστικά στοιχεῖα (info) τῆς παρτιτούρας δίδεται καί ἡ προτεινομένη τονικότης.

Portamento.

Τό Πορταμέντο (Portamento) διά ἕν μέρος  τοῦ μέλους καθορίζεται μετ΄ ἐπιλεγμένης ἐκτάσεως  0 ἕως 9.

Ὕφος (Style).

Τό ψαλτικόν ὕφος ὁρίζεται πρός τό παρόν εἰς κατηγορίας 1, 2, 3, καί 4 ὥστε νά πλησιάσει κάπως διαφόρους κατηγορίας ψαλτῶν. Τό κύριον μεταβλητόν στοιχεῖον τοῦ ὕφους εἰς τό BZQ εἶναι ὁ τρόπος  ἑρμηνείας τῶν ποιοτικῶν συμβόλων. Διά καλυτέραν προσαρμογήν τοῦ ὕφους ὑπάρχει καί ἡ ἔντασις ποιοτικῆς ἀναλύσεως (0 ἕως 9). Ἐάν ἡ ποιοτική ἔντασις εἶναι μηδέν τότε ἀποδίδεται τό οὐδέτερον ὕφος ἑνός μουσικοῦ ὀργάνου π.χ. τοῦ πιάνου.

Λειτουργικόν Σύστημα (Operating System).

Τό πρόγραμμα BZQ λειτουργεῖ εἰς ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστάς μέ Windows (XP, 7, 8, 8.1) μέσῳ VMware καί WINE εἰς Mac OS καί  LINUX.

(Τό πρόγραμμα BZQ.exe δέν τρέχει εἰς Tablet (Android) καί Ipad).

Ὁλοκληρωμένα παραδείγματα (worked examples).

Ὁλοκληρωμένα παραδείγματα (worked examples) μελῶν Β.Μ. παρατίθενται ἀφ΄ἑνός διά τήν ἐκμάθησιν τοῦ BZQ καί ἀφ΄ἑτέρου δι΄ἄμεσον χρῆσιν ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τῶν ψαλτῶν. Συνεχίζεται ἡ προσπάθεια ἐμπλουτισμοῦ τῶν παραδειγμάτων διά μελῶν (συντόμων, ἀργοσυντόμων καί ἀργῶν) Ἐσπερινοῦ, Παρακλήσεων, Ὄρθρου, Θείας Λειτουργίας, ἑορτῶν Ἁγίων (Μηναίου), Ἀναστασιματαρίου, Τριωδίου, Πεντηκοσταρίου, Καλοφωνικῶν εἰρμῶν, Κεκραγαρίων, Δοξαστικῶν, Δοξολογιῶν, Χερουβικῶν, Τρισαγίων, Πολυελέων, δυσκόλων μαθημάτων π.χ. Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, Φιλανθίδου, Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, κ.ἄ.

BZQ καί YouTube.com

Παραδείγματα χρήσεως τοῦ BZQ ἔχουν ἀναρτηθῆ εἰς τό YouTube.com.

Ἀναζητήσατε μέ τάς δύο λέξεις “Katsoulis  BZQ”, κ.ο.κ.

Πρωτόκολον BZQ.

Τό Πρωτόκολον BZQ ∆ιατυπώσεως καί Ἐµφανίσεως Ψαλτικοῦ Ὑλικοῦ  εἶναι ἕνας τρόπος διαχειρίσεως παρτιτούρας Βυζαντινῆς Μουσικῆς διά τῆς χρήσεως ἁπλῶν ἀρχείων κειμένου περιεχόντων τήν κωδικοποίησιν τύπου BZQ. Τά πλεονεκτήματα τῆς μεθόδου αὐτῆς προτείνεται ὅτι εἶναι π.χ.: Ἡ πλέον οἰκονομική ἀποθήκευσις (ὡς κείμενα συγκριτικῶς ἐλαχίστου μεγέθους) τῶν ἀρχείων τύπου BZQ. Χρῆσις μόνου τοῦ ἁπλοῦ ἀρχείου τύπου BZQ ὅταν ὑπάρξῃ ἀνάγκην, διά τήν δημιουργίαν/ἐκτύπωσιν τῆς Βυζαντινῆς παρτιτούρας, διά τήν δημιουργίαν αὐτομάτου ἀκουστικῆς παραλλαγῆς μέ ἀνθρωπίνην φωνήν, μετά ποιοτικῆς ἀναλύσεως (πεταστῆς κτλ) ἰσοκρατήματος, ὕφους, τονικότητος κτλ κατόπιν ἐπιλογῆς. Διά τόν ὀρθογραφικόν ἔλεγχον. Διά στατιστικάς ἀναλύσεις τῆς παρτιτούρας. Διά μελλοντικήν χρῆσιν ὑπό διαφόρων ἄλλων προγραμμάτων. Μνημονική (Mnemonic) κωδικοποίησις οὕτως ὥστε τό ἀρχεῖον .BZQ νά διαβάζεται σχετικῶς εὐκόλως καί ἀπό τόν χρήστην ἄνευ χρονοβόρου ἐκμαθήσεως κάποιας γλώσσης Η/Υ. Τό ἀρχεῖον .BZQ νά δύναται νά παραχθῇ καί αὐτομάτως ἀπό προγράμματα συγγραφῆς Βυζ. Μουσικῆς καί μελλοντικῶς ἀπό σάρωσιν (scan) ὑπαρχόντων μουσικῶν σελίδων καί OCR. Χρῆσις εἴτε τοῦ Ἑλληνικοῦ εἴτε τοῦ Λατινικοῦ ἀλφαβήτου. Τό κατωτέρω  δεικνύει τήν παροῦσαν φάσιν τοῦ BZQ:

Εἰσαγωγή παρτιτούρας εἰς τό BZQ: 1)Πληκτρολόγησις κώδικος BZQ, 2)Εἰσαγωγή (import) ἀπό Πανδουρίς ἥ ΜΚ κτλ 3) OCR (ὑπό κατασκευήν, ἔκδοσις Ἄλφα).

Ἐξαγωγή ἀπό BZQ: 1)Παραλλαγή εἰς ἀρχεῖον ἤχου .wav,  2)Στατιστικά στοιχεῖα παρτιτούρας,   3)Ὀρθογραφικός Ἔλεγχος, 4)Ἐξαγωγή εἰς Πανδουρίς, ΜΚ κτλ, δι΄ ἐκτύπωσιν (μελλοντικῶς).

Βελτίωσις τῆς ψαλτικῆς φωνῆς.

Συλλογή πληροφοριῶν ἀπό τήν ἐμπειρίαν τῶν ψαλτῶν διά τήν πρακτικήν φροντίδα καί βελτίωσιν τῆς φωνῆς μέσῳ παραδοσιακῶν ροφημάτων κτλ.

 Εὑρετήρια.

Τά ἑξῆς εὑρετήρια ἔχουν καταρτισθῆ διά τήν εὐκολωτέραν εὕρεσιν μελῶν:

1)Εὑρετήριον “Ἄξιον ἐστίν” κατ΄ἦχον, βάσιν, μελοποιόν, μῆκος, βιβλίον, σελίδα.

2)Εὑρετήριον Μηναίου, κατ΄ἀλφαβητικήν σειράν τροπαρίων κτλ.

3)Εὑρετήριον Μηναίου, χρονολογικῶς.

Γλῶσσαι τοῦ BZQ.

Τό πρόγραμμα BZQ χρησιμοποιεῖ δύο γλώσσας, Ἑλληνικήν καί Ἀγγλικήν.

Σχόλια καί ἐρωτήσεις εἰς τήν ἱστοσελίδα ἤ “εμαιλ” (email) δύνασθε νά ὑποβάλετε εἰς τήν Ἑλληνικήν (ὄχι Greeklish), Ἀγγλικήν, Ὁλλανδικήν, Ἱσπανικήν καί Γερμανικήν γλῶσσαν.

Βιβλιογραφία.

Ἰωαννίδη, Δημητρίου – Ἡ Θεωρία τῆς  Βυζαντινῆς Μουσικῆς στήν πρᾶξι. 2005

Κακουλίδη, Γ.Ι. –  Θεωρία καί Πρᾶξις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς

Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen  , 4.Aufl. 1877

N.Lungu, I.Costea, & I.Croitoru –  A guide to the music of the Eastern Orthodox Church

(Μετάφρασις Ἀγγλιστί ἐκ τοῦ Ρουμανικοῦ πρωτοτύπου) ,

Holy Cross Orthodox Press, Brookline Mass. USA, 1984

Μαργαζιώτη, Ι.Δ. – Θεωρητικόν Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Μουσικός Οἶκος Φίλιππος Νάκας.

Παγκρατίου, Ἀρχιμανδρίτου – Ἡ Μουσική Κλῖμαξ. Κωνσταντινουπολις 1916. Ἀνατύπωσις ΤΕΡΤΙΟΣ Κατερίνη, 1991.

Παναγιωτοπούλου, Δ.Γ. – Θεωρία καί Πρᾶξις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἈδελφότηςΘεολόγων «Ὁ Σωτήρ»

Εὐχαριστίαι –Acknowledgements

Εὐχαριστίαι πρός πάντας ὃσους ἐβοήθησαν κατά διαφόρους τρόπους  εἰς τήν  μέχρι τοῦδε ὁλοκλήρωσιν τοῦ παρόντος λογισμικοῦ.

Ἰδιαιτέρα μνεία γίνεται διά τούς κάτωθι διά τήν ἐπoικοδομητικήν κριτικήν καί τάς ὑποδείξεις των:

π. Ἐφραίμ , Ἀριζόνα, Ἀμερικήν

π. Νικόλαον Τσᾶκον, Σπάρτη

π. Σεραφείμ Δέδε, Ἀμερικήν

Ἄρχοντα Δημήτριον Ἰωαννίδην, Πειραιᾶ

Ἄρχοντα Φώτιον Κετσετζῆν, Ἀθῆναι

κ. Δημήτριον Βερύκιον, Πειραιᾶ

κ. Ἰωάννην Γεννατᾶν, Πειραιᾶ

κ. Νικόλαον Θεοτοκᾶτον, Ἀθῆναι

κ. Γεώργιον Καρπούζην, Πειραιᾶ

κ. Γεώργιον Μιχαλάκην, Καναδᾶ, Γαλλίαν,

κ. Χαράλαμπον Συμεωνίδην, Ἀθῆναι

κ. Nicholas Jones, Ἀμερική

Παράρτημα.  Ὁλοκληρωμένα παραδείγματα (ἐνημέρωσις 3/4/2015).

O LORD I HAVE CRIED, tone 6, Romanian / English by Neagu Ionescu,

Señor, a Ti he clamado, KEKRAGARIO,Tono Primero

Señor, a Ti he clamado, KEKRAGARIO,Tono Segundo

ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ Πλ.Β’ Στ.Νανάκη Bzq-Trisagion-Nanakis-Tone-6     .

ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ, Βαρύς, Νικολάου Πρωτοψ.Σμύρνης Trisagion_Varys_N_Smyrnis

ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ, Πλ. δ΄, Δημητρίου Μήτρου Trisagion_Pl.D. Dim. Mitrou.

ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ Agni-parthene-2nd-ode_q5_choir3_2013-04-17

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ πλ.β΄ Σίμου Σαββινίδου- Aionia_i_mnimi- tone 6,                  bzq,

ἈΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ: Οἱ ὀκτώ ἤχοι  –  ANASTASIMATARION, the 8 tones:  Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου, Δωρητής:  κ. Νικόλάος Κουμαραδιός

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ, Λέγετος, Φωκαέως, Axion_estin-Legetos_Fokaeos_

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ, Α΄,  Ἰ.Γεννατᾶ Axion estin, mode 1, Gennatas      . __

ΑΞΙΩΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ, Φιλανθίδου, 23-Ἀπριλίου, Ἁγίου Γεωργίου 0423 Agiou Georgiou, Axios tou onomatos, Filanthidou_,

ΑΥΤΗ Η ΚΛΗΤΗ, Μπερεκέτου, Auti_i_kliti_Bereketis.

ΔΑΜΑΛΙΣ ΤΟΝ ΜΟΣΧΟΝ, Μπερεκέτου Damalis_ton_moschon_Bereketou.

ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΛΟΓΟΥΜΕΝ, πλ.β΄, Ἀναστασιματάριον Ι.Δαμασκηνοῦ pantos-evlogountes-i-damaskinos.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, πλ.α΄ ΑΡΓΗ,  ΠΕΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, μέρος Doxologia Argi 5 Petrou Byzantiou,

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, πλ.δ΄ Σύρκα, Σπάθη, κλίμαξ 22s, Doxologia-8-Syrka-Spathi-22s

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, πλ.δ΄ Σύρκα, Σπάθη, κλίμαξ 23s, (Κε, 12.2 6.7 18.9 4.1 4.1 13.9) Doxologia-8-Syrka-Spathi-23s  Φυσικά διαστήματα, Natural intervals

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ, πλ.δ΄ Σύρκα, Σπάθη, κλίμαξ 25s, (Κε, 12 6 20 4 4 14) Doxologia-8-Syrka-Spathi-25s Δ.Ιωαννίδη, Θεωρία, σελ.115

ΕΘΥΣΑΣ ΤΩ ΘΕΩ, Ἰακώβου, 10 Φεβρ. Febr/10, esperinou, doxa, iakovou

ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ, Γ.Ραιδεστινοῦ Eis-polla-eti

ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ Ο ΘΕΟΣ ἦχ.γ’ Τρ. Γεωργιάδου N Psalm 3 Tr Georgiadou.

ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Φιλανθίδου, 7 & 26 Ἰουλίου, Ἁγ.Κυριακῆς / Παρασκευῆς,07/26_Ainon_Filanthidou.

ΕΝ ΣΙΝΑΙΩ ΤΩ ΟΡΕΙ, Βαλασίου En_sinaio orei, Balasiou

ΕΞΕΠΛΗΤΤΕΤΟ Ο ΗΡΩΔΗΣ, Βαρύς, Φιλανθίδου exepliteto-filanthidou

ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ, Πολυέλεος, Λέγετος, Φωκαέως,Exomologeisthe, Legetos, Fokaefs .

ΕΠΙΒΟΩΜΕΘΑ ΠΑΝΤΕΣ-Ἰακώβου, Λέγετος Epivoometha_pantes_Iakovou

ΕΩΘΙΝΑ- Eothina:  Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου, Δωρητής:  κ. Νικόλάος Κουμαραδιός

ΖΗΛΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΥΡ 20ή Δεκεμβρίου    Zilos te kai pyr

Η ΚΑΜΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡ – Ἀρτεμίου – Καλοφωνικός εἱρμός  I_kaminos -Arseniou

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, Ἰακώβου, – Thavmasti (Iakovou)

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ, Μπερεκέτου, 3) Μαρία – Bereketis: Theotoke, 3 Maria

Κατανυκτικά Μαρτυρικά  – Katanyktika_Martyrika:  Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου, Δωρητής:  κ. Νικόλάος Κουμαραδιός

ΚΡΑΤΗΜΑ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, ἦχος  Α΄ – Kratima Ioannou Protops. Tone 1  .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Ἰ.Γεννατᾶ, ἦχος Α΄Leitourgika, mode 1,Gennatas . __

ΛΟΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ, πλ.α΄,Πολυέλεος, Ι.Ναυπλιώτου Logon Agathon, 1st pl. Nafpliotis, ,

Ο ΕΝ ΧΕΡΣΙ ΔΑΒΙΤΙΚΑΙΣ, πλ.β΄, 2 Φεβρ, Τῆς Ὑπαπαντῆς o-en-hersi-davitikais-iakovou

ΟΙ ΤΑ ΧΕΡΟΥΒΙΜ Α’ Φωκαέως Cherubic A

ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ, Φιλανθίδου. Τό Δοξαστικόν τοῦτο ψάλλεται τήν 15/Ἰαν 19/Ἰαν 21/Ἰαν 12/Ἰουν, 12/Αὐγ, 3/Σεπτ, 28/Σεπτ, 29/Σεπτ, 7/Νοεμ, 11/Νοεμ, 12/Νοεμ, 26/Νοεμ, 4/Δεκ, 5/Δεκ, 29/Δεκ Osie_Pater-Filanthidou_

ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ ΑΘΛΗΦΟΡΕ, Φιλανθίδου, 26 Ἰουλίου, Ἁγ.Παρασκευῆς, 07/26_Vespers_Doxa._

ΡΟΗΝ ΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ, Γ.ΚΡΗΤΟΣ Roin_mou_ton_dakryon_Kritos

Σύντομα Κεκραγάρια-Πασαπνοάρια – Syntoma-Kekragaria-Pasapnoaria :  Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου, Δωρητής:  κ. Νικόλάος Κουμαραδιός

ΤΗΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΑΝ, πλ.δ’, Νη & Γα Timiotera 8 Ni and Ga

ΤΟ ΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, Μπερεκέτου To_omma_tis_kardias,Bereketou.

ΤΟΝ ΠΟΙΜΕΝΑ, Βαλασίου, Καλοφωνικός, Ton poimena – Valasiou

ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ, α’, Π.Κατσούλη, Γραμμαί Ἰακώβου Tou-deipnou-sou-P.Katsoulis-

ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ, ἦχος β’,Π.Κατσούλη, Γραμμαί Ἰακώβου μέ προτάσεις κ. Ἠλιού Παπαδοπούλου.

ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΩΝ ΤΑ ΠΛΗΘΗ, Ἰακώβου, Ton-monaston_Iakovou_q4_choir3_i5_6_2013-04-24_reverb . Τό Δοξαστικόν τοῦτο ψάλλεται τήν 11/Ἰαν, 15/Ἰαν, 17/Ἰαν, 20/Ἰαν, 21/Ἰαν, 15/Μαῒου, 12/Ἰουν 12/Αὐγ, 28/Σεπτ, 29/Σεπτ, 21/Ὀκτ, 5/Δεκ

ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ Ἦχος δεύτερος, Π.Κατσούλη, γραμμαί Ἰακώβου Πρωτοψάλτου:

ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ Ἦχος τρίτος, Π.Κατσούλη, γραμμαί Ἰακώβου Πρωτοψάλτου   .

ΧΑΛΙΝΟΥΣ – Ἰακώβου HALINOUS IAKOVOU.

Ω ΠΑΣΧΑ, Καλοφωνικός,  Γεωργίου Κρητός O Pascha – Georgiou Kritos

ΩΣΠΕΡ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ ΠΛΗΡΕΣ, 10 Φεβρ.  Ἰακώβου, Febr./10 AINON Iakovou, Ἁγίου Χαραλάμπους

ΩΣΠΕΡ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ ΠΛΗΡΕΣ, 10 Φεβρ.  Φιλανθίδου, Febr./10 AINON Filanthidou

 

Ἀρχική σελίς

Advertisements
Leave a Comment

Ποία εἶναι ἡ γνώμη σας ; - What is your opinion? - ¿Cuál es su opinión? - Wat is uw mening? - Was ist Ihre Meinung?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: